มนุษย์เอ๋ย (Human Error)

 ป๊อบ ปองกูล AUTTA สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มนุษย์เอ๋ย ป๊อบ ปองกูล feat. AUTTA (อัตตา)
เนื้อร้อง: ปณิธิ เลิศอุดมธนา, AUTTAทำนอง: ปณิธิ เลิศอุดมธนาเรียบเรียง: ปกป้อง จิตดีดนตรี: สังกัดค่าย: WhiteMusic

D# Gm | F |
D# Gm | F |
D# Gm | F |

 D#  ก็รู้อะไGmรที่ควรไม่ควF D#  เวลาใครมีGmปัญหา ไปสอFนเขาทุกที D#  แต่พอเป็นเรื่องตัGmวเองแล้ว  F   จัดการไม่ถูกอีกแล้ว สมอCmงโยนทิ้D#งทันทีD#m

ไปรักคนที่ไม่รักD#เรา ไปคิดถึงคนที่ทิ้Gmงเรา   Fไปเฝ้ารอใครสักคD#น ทั้งที่ก็รู้ตัวว่าGm Fสายไปหวังให้เขานั้นรักD#กันทุ่มเทอะไรที่ไม่DmมีความหFm A#มายไม่ต้องโทCmษที่ใคร ที่เสียใจเพราะตัวเอD#m

เกิดมาเป็นมนุA#ษย์ ทำไมFยากจัD#ที่มีสมGmองแต่ดันควบคุFมหัวใจไม่ไD#ด้บอกให้พอแล้Gmวไม่รู้กี่ครั้Fใจมันไม่Dmเคยฟัง ไปรัFmกเขาอยู่A#ทุกทีD#แค่ฝืD#mนหัวใจ เท่านี้ก็ทำไม่ได้

D# Gm | F |
D# Gm | F |

ฉันเป็นมนุD#ษย์ที่ต้องทุกข์ตลอดเป็นมนุGmษย์ ล้มแล้วต้องลุกไปต่Fเป็นมนุD#ษย์ที่ให้คนอื่นไปร้อยแล้วค่อยกลับมาร้องไห้บางครั้Gmงฉันก็ต้องการแค่กอF

 D#  เพราะว่าเป็นมนุษย์จึงมีแต่ภาพจำ Gm  เป็นคนที่ไม่เข้าตFาแพ้คำว่ารักจริง D#  รอเธออยู่ในฤดูอกหัก   และระหว่Gmางที่รอเขา ให้เป็นFฉันเองปกปักษ์   ได้ไหม

 D#  มนุษย์รู้ผิด มนุษย์รู้ถูก   มนุษย์รู้จีDmบ มนุษย์รู้จูบ   แต่มนุFmษย์ไม่รู้จิตจึงต้องการไม่รู้จA#

ถ้Cmาเป็นมนุษย์มันเหนื่อยและท้อขอแค่เธอได้ร้องว่D#m

** |

D# | D# |Dm | Dm |Cm | Dm |D# | F |

** |

มีสมGmองแต่ดันควบคุFมหัวใจไม่ได้D#บอกให้พอแล้Gmวไม่รู้กี่ครั้Fใจมันไม่Dmเคยฟัง ไปรัFmกเขาอยู่A#ทุกทีD#ให้ฝืD#mนใจให้ไม่รัก คงทำไม่ได้คอร์ดเพลง มนุษย์เอ๋ย ป๊อบ ปองกูล feat. AUTTA (อัตตา)

เนื้อเพลง มนุษย์เอ๋ย ป๊อบ ปองกูล feat. AUTTA (อัตตา) ก็รู้อะไรที่ควรไม่ควร เวลาใครมีปัญหา ไปสอนเขาทุกที แต่พอเป็นเรื่องตัวเองแล้ว จัดการไม่ถูกอีกแล้ว สมองโยนทิ้งทันที ไปรักคนที่ไม่รักเรา ไปคิดถึงคนที่ทิ้งเรา ไปเฝ้ารอใครสักคน ทั้งที่ก็รู้ตัวว่าสาย ไปหวังให้เขานั้นรักกัน ทุ่มเทอะไรที่ไม่มีความหมาย ไม่ต้องโทษที่ใคร ที่เสียใจเพราะตัวเอง เกิดมาเป็นมนุษย์ ทำไมยากจัง ที่มีสมองแต่ดันควบคุมหัวใจไม่ได้ บอกให้พอแล้วไม่รู้กี่ครั้ง ใจมันไม่เคยฟัง ไปรักเขาอยู่ทุกที แค่ฝืนหัวใจ เท่านี้ก็ทำไม่ได้ ฉันเป็นมนุษย์ที่ต้องทุกข์ตลอด เป็นมนุษย์ ล้มแล้วต้องลุกไปต่อ เป็นมนุษย์ที่ให้คนอื่นไปร้อย แล้วค่อยกลับมาร้องไห้ บางครั้งฉันก็ต้องการแค่กอด เพราะว่าเป็นมนุษย์จึงมีแต่ภาพจำ เป็นคนที่ไม่เข้าตาแพ้คำว่ารักจริง รอเธออยู่ในฤดูอกหัก และระหว่างที่รอเขา ให้เป็นฉันเองปกปักษ์ ได้ไหม มนุษย์รู้ผิด มนุษย์รู้ถูก มนุษย์รู้จีบ มนุษย์รู้จูบ แต่มนุษย์ไม่รู้จิตจึงต้องการไม่รู้จบ ถ้าเป็นมนุษย์มันเหนื่อยและท้อ ขอแค่เธอได้ร้องว่า มีสมองแต่ดันควบคุมหัวใจไม่ได้ บอกให้พอแล้วไม่รู้กี่ครั้ง ใจมันไม่เคยฟัง ไปรักเขาอยู่ทุกที ให้ฝืนใจให้ไม่รัก คงทำไม่ได้