หมั้นบ่มีปัญญาแต่ง (หมั้นบ่มีมื้อแต่ง)

 ศร สินชัย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หมั้นบ่มีปัญญาแต่ง ศร สินชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: จักรี อบมาสังกัดค่าย: สินชัยเรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0826592639, 0851355518

F#m E | D |F#m E | D |
F#m E | D |

คนส่าเบิ๋ดบ้F#mาน มื้ออ้ายหมั้Eนกับน้อF#mงปีกลายสินสอดวาดไF#mว้ ทองสองบาEท ค่าดองครึ่C#mงแสนอยากนัดวันแต่F#mง เงินที่คึดต่อบ่พอตEามแผนจนสองปีผ่านแล้วน้อDแฟนยังหาเงินแต่งเจ้าบ่พ้C#m

บ่เคยเปลี่ยนทีท่F#mา แต่อ้าEยหาเงินบ่ทัF#mหากินบ่หมAาน งมทุกด้าEนบ่ทันเลยหนC#mพ้อหน้าผู้ใF#mด๋ ที่ถามไถ่ได้วันแล้วEบ้ออยากบอกชัด ๆ เด้น้Dงานแต่งที่รC#mอ ต้องง้F#mอสตางค์E C#m | F#m E..

เพื่อนหมั้นทีหลัF#mง เขาแต่Eงไปแล้วหลC#mายคู่บ่บอกกะฮู้F#m..ว่าน้อEงนั่นคึดอีหยัC#mเงินยังบ่พร้F#mอม แต่อ้ายย่าF#นคนเบียดแย่งEนางอ้ายยอมเป็นแมวหวงก้าDหมั้นเพื่อขวC#mาง บ่แคร์ไผว่า..

คนส่าเบิ๋ดบ้าF#mน..ว่าอ้ายหมั้Eน แล้วเบี้ยวงานF#mแต่งผ่านหนาวเข้าแล้Aง หามื้อEแต่งบ่ได้เลยหC#mนาว่าที่เจ้าบ่F#mาว..ได้แต่ปากกืF#กเรื่องงานวิวEาห์อ้ายถูกซุมคู่แข่งตราหน้Dบ่มีปัญญC#mา..หาเงินค่F#mาดอง

D E | F#m |Bm B | C#m C# |
F#m F# | E |D C#m | F#m |

เพื่อนหมั้นทีหลัDง เขาแต่Eงไปแล้วหลาC#mยคู่บ่บอกกะฮู้F#m..ว่าน้อEงนั่นคึดอีหยัC#mเงินยังบ่พร้F#mอม แต่อ้ายย่าF#นคนเบียดแย่งEนางอ้ายยอมเป็นแมวหวงก้าDหมั้นเพื่อขวC#mาง บ่แคร์ไผว่า..

* |

แต่ตอนนี้F#พร้อมแล้วเด้อน้อDเตรียมตัC#mวแจกซอEงได้เลย

D E | F#m | ( x2 ) | F#m |คอร์ดเพลง หมั้นบ่มีปัญญาแต่ง ศร สินชัย

เนื้อเพลง หมั้นบ่มีปัญญาแต่ง ศร สินชัย คนส่าเบิ๋ดบ้าน มื้ออ้ายหมั้นกับน้องปีกลาย สินสอดวาดไว้ ทองสองบาท ค่าดองครึ่งแสน อยากนัดวันแต่ง เงินที่คึดต่อบ่พอตามแผน จนสองปีผ่านแล้วน้อแฟน ยังหาเงินแต่งเจ้าบ่พ้อ บ่เคยเปลี่ยนทีท่า แต่อ้ายหาเงินบ่ทัน หากินบ่หมาน งมทุกด้านบ่ทันเลยหนอ พ้อหน้าผู้ใด๋ ที่ถามไถ่ได้วันแล้วบ้อ อยากบอกชัดๆเด้น้อ งานแต่งที่รอ ต้องง้อสตางค์ เพื่อนหมั้นทีหลัง เขาแต่งไปแล้วหลายคู่ บ่บอกกะฮู้ ว่าน้องนั่นคึดอีหยัง เงินยังบ่พร้อม แต่อ้ายย่านคนเบียดแย่งนาง อ้ายยอมเป็นแมวหวงก้าง หมั้นเพื่อขวาง บ่แคร์ไผว่า คนส่าเบิ๋ดบ้าน ว่าอ้ายหมั้น แล้วเบี้ยวงานแต่ง ผ่านหนาวเข้าแล้ง หามื้อแต่งบ่ได้เลยหนา ว่าที่เจ้าบ่าว ได้แต่ปากกืกเรื่องงานวิวาห์ อ้ายถูกซุมคู่แข่งตราหน้า บ่มีปัญญา หาเงินค่าดอง เพื่อนหมั้นทีหลัง เขาแต่งไปแล้วหลายคู่ บ่บอกกะฮู้ ว่าน้องนั่นคึดอีหยัง เงินยังบ่พร้อม แต่อ้ายย่านคนเบียดแย่งนาง อ้ายยอมเป็นแมวหวงก้าง หมั้นเพื่อขวาง บ่แคร์ไผว่า แต่ตอนนี้พร้อมแล้วเด้อน้อง เตรียมตัวแจกซองได้เลย