เสื้อตัวนั้นถูกรีดแขวนไว้ที่ตรงปลายเสา

  ดวงดาว เดียวดาย   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสื้อตัวนั้นถูกรีดแขวนไว้ที่ตรงปลายเสา ดวงดาว เดียวดาย

B | A#m |B | A#m |D#m | C# | C# |

หลาF#ยสิ่ง..  A#m    ในควาD#mมทรงจำย้อF#นกลับมาย้ำA#mซ้ำ ๆ ทั้งที่D#mเคยลืมภาBพตอนเรายังเด็ก..เล็A#mกซึ่งน่าจะลืD#mกลับมาย้อนG#7คืน กลับมาทวงC#ถามควาF#มทรงจำ..  F#7

เสื้อตัวนั้Bนถูกรีดแขวนไว้..ที่ตรงปลาA#mยเสามีถุงเท้G#mาสีขาววางข้าC#งรองเท้าสีดำF#กรีบยังคBงรอยตามแนวผ้ากระดุมผ้A#mาหกเม็ดตรงนั้D#mอยู่กับฉัG#mนมาจนทุกวัน..ที่ผ่านมC#ว่าเจ้าจงมัBดปมปลายเชือกลงสอดตรA#mงม้วนกลมตรงนั้D#mผูกเป็นโบว์G#mให้ตึงทั้งวัG#7จงหมั่นตามอC#งรองเท้า..

สักวันเจ้าจะรู้F#อยู่ สิ่งเคยทำให้ดูD#mจงหมั่นเรียนรู้G#m เก็บไว้ใช้ในสักวัC#ทำมาเพราะว่าแสนห่F#วง เรื่อวราวเดิมซ้ำ ๆ  D#mจงเก็บจงจำG#m สักวันเจ้าจะนึกถึC#งขึ้นมา

B | A#m |B | A#m |D#m | C# | C# |

เรื่องF#ราว..ค่อA#mย ๆ ย้อนD#mกลับมาดวF#งตา..ที่เคยเห็A#mนมุมเดิมเปลี่ยD#mนไปกลับมาย้อBนที่ใจช้ำ ๆA#m ลมที่พัดD#mคราบฝุ่นออกไปพาให้ย้อนG#7คืนวันก้าวใหม่ถึงแม้C#จะสายเกินไป ก็ยังรู้F#สึกดี    F#7

ความทรงจำBหวนคืนกลับมา..ในวันที่ฝนA#mแผ่วลมบG#mนเสียงลมคร่ำครวC#ญ อย่างคราวก่อนF# F#7นั้นภาพความหลัBงครั้งยังตัวน้อยเดินตามต้A#mอยไม่เคยห่างหาD#mจับมือจูG#mงอุ้มโยงสัมพันC#ธ์ของคำว่าF#ห่วง..F#7

* | ** | ** |

F# | B |C# | F# |

*** |

ภาพความหลัBงครั้งยังตัวน้อยเดินตามต้A#mอยไม่เคยห่างหาD#mจับมือจูG#mงอุ้มโยงสัมพันC#ธ์ของคำว่าF#ห่วง..ฟังเพลง - เสื้อตัวนั้นถูกรีดแขวนไว้ที่ตรงปลายเสา ดวงดาว เดียวดาย - YouTube

เนื้อเพลง เสื้อตัวนั้นถูกรีดแขวนไว้ที่ตรงปลายเสา ดวงดาว เดียวดาย หลายสิ่ง ในความทรงจำ ย้อนกลับมาย้ำซ้ำๆทั้งที่เคยลืม ภาพตอนเรายังเด็ก เล็กซึ่งน่าจะลืม กลับมาย้อนคืน กลับมาทวงถาม ความทรงจำ เสื้อตัวนั้นถูกรีดแขวนไว้ ที่ตรงปลายเสา มีถุงเท้าสีขาววางข้างรองเท้าสีดำ กรีบยังคงรอยตามแนวผ้า กระดุมผ้าหกเม็ดตรงนั้น อยู่กับฉันมาจนทุกวัน ที่ผ่านมา ว่าเจ้าจงมัดปมปลายเชือกลง สอดตรงม้วนกลมตรงนั้น ผูกเป็นโบว์ให้ตึงทั้งวัน จงหมั่นตามองรองเท้า สักวันเจ้าจะรู้อยู่ สิ่งเคยทำให้ดู จงหมั่นเรียนรู้ เก็บไว้ใช้ในสักวัน ทำมาเพราะว่าแสนห่วง เรื่อวราวเดิมซ้ำๆ จงเก็บจงจำ สักวันเจ้าจะนึกถึงขึ้นมา เรื่องราว ค่อยๆย้อนกลับมา ดวงตา ที่เคยเห็นมุมเดิมเปลี่ยนไป กลับมาย้อนที่ใจช้ำๆลมที่พัดคราบฝุ่นออกไป พาให้ย้อนคืนวันก้าวใหม่ ถึงแม้จะสายเกินไป ก็ยังรู้สึกดี ความทรงจำหวนคืนกลับมา ในวันที่ฝน แผ่วลมบนเสียงลมคร่ำครวญ อย่างคราวก่อนนั้น ภาพความหลังครั้งยังตัวน้อย เดินตามต้อยไม่เคยห่างหาย จับมือจูงอุ้มโยงสัมพันธ์ของคำว่าห่วง ภาพความหลังครั้งยังตัวน้อย เดินตามต้อยไม่เคยห่างหาย จับมือจูงอุ้มโยงสัมพันธ์ของคำว่าห่วง