ความรักที่มอบให้คุณ

  T PHARM   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความรักที่มอบให้คุณ T PHARM
เนื้อร้อง/ทำนอง: T PHARMเรียบเรียง: T PHARMดนตรี/โปรดิวเซอร์: PKN Beat TH

A#maj7 | Am |Gm C | F |

อาจA#maj7ไม่ได้มากมายเหมือนกับดวงดาAmไม่ได้พร่างพราวสวยงาGmไม่ได้เลิศเลCอเหมือนดั่งควาFมฝันแต่ความรักA#maj7ที่มีให้เธอมีความจริงใAmจซ่อนอยู่ในนั้นและจะมอบGmให้เธอคนเดีCยวเสมอมF

ได้โปรดจงรัA#maj7บเอาไว้ ความรัAmกที่มอบให้ไปจากใจGmของคน ๆ นี้C ที่รักFเธอโอ้ความรักA#maj7เจ้าเอ๋ย เจ้าอย่าเพิ่Amงหนีหายไปไหนขอเจ้าจงไปGmปกคลุมหัวใจCของเธF

อาจไม่ใช่A#maj7คนที่เลิศเลอ แต่ก็พร้Amอมจะทำให้เธอ..ได้มีความสุGmขเวลาที่อยู่Cข้างกัFมีแต่ใจA#maj7ที่ธรรมดา ไม่มีเงินตรAmามากมายมีแต่ใจGmที่พร้อมเสมCอ ให้เธอผู้Fเดียว

โอ้A#maj7เธอ อยากให้เธอAmจงฟังเอาไว้สัญญาจะมีGmแต่เธอคนเดียCวตลอดFไปโอ้A#maj7เธอ อยากให้เธอAmจงฟังเอาไว้ต่อจากนี้Gmอีกนานแค่ไหCนจะไม่เปลี่ยนFแปลง

อาจไม่ได้A#maj7มากมายเหมือนกับดวงดาวไม่ได้Amพร่างพราวสวยงามไม่ได้Gmเลิศเลอเหมือนดั่CงความฝัFแต่A#maj7ความรักที่มีให้เธอมีความAmจริงใจซ่อนอยู่ในนั้นแลGmะจะมอบให้เธCอคนเดียวเสมอFมา

** | ** |ฟังเพลง - ความรักที่มอบให้คุณ T PHARM - YouTube

เนื้อเพลง ความรักที่มอบให้คุณ T PHARM อาจไม่ได้มากมายเหมือนกับดวงดาว ไม่ได้พร่างพราวสวยงาม ไม่ได้เลิศเลอเหมือนดั่งความฝัน แต่ความรักที่มีให้เธอ มีความจริงใจซ่อนอยู่ในนั้น และจะมอบให้เธอคนเดียวเสมอมา ได้โปรดจงรับเอาไว้ ความรักที่มอบให้ไป จากใจของคนๆนี้ ที่รักเธอ โอ้ความรักเจ้าเอ๋ย เจ้าอย่าเพิ่งหนีหายไปไหน ขอเจ้าจงไปปกคลุมหัวใจของเธอ อาจไม่ใช่คนที่เลิศเลอ แต่ก็พร้อมจะทำให้เธอ ได้มีความสุขเวลาที่อยู่ข้างกัน มีแต่ใจที่ธรรมดา ไม่มีเงินตรามากมาย มีแต่ใจที่พร้อมเสมอ ให้เธอผู้เดียว โอ้เธอ อยากให้เธอจงฟังเอาไว้ สัญญาจะมีแต่เธอคนเดียวตลอดไป โอ้เธอ อยากให้เธอจงฟังเอาไว้ ต่อจากนี้อีกนานแค่ไหนจะไม่เปลี่ยนแปลง อาจไม่ได้มากมายเหมือนกับดวงดาว ไม่ได้พร่างพราวสวยงาม ไม่ได้เลิศเลอเหมือนดั่งความฝัน แต่ความรักที่มีให้เธอ มีความจริงใจซ่อนอยู่ในนั้น และจะมอบให้เธอคนเดียวเสมอมา