เกลียดแต่ทำไมคิดถึง

 TANA  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เกลียดแต่ทำไมคิดถึง TANA
สังกัดค่าย: DekHear Recordsติดต่องานแสดง: 0816291564

อาจเป็นแค่บาAmงเวลา  Dโลกหมุนช้า ๆGmaj7 พากลับไปที่เก่Emอาจเป็นเพราะเรื่อAmงเดิม ๆ   DยังวนกลับมGmaj7าและทำให้ฉันต้องเศEmร้า

ในวันนั้Amนที่เราต้องเดินแยกทาDมีบาดแผBmลที่มันไม่เคยเลือนลE7างยิ่งนึกถึAmงเท่าไรยิ่งเจ็บช้ำCเท่าไรยิ่งเก็บมาคิDด..ถึงทุกวัน

เกลียดแต่ทำไมคิดถึงGmaj7 เกลียดแต่ก็ยังรักBmเกลียดที่ต้องจาCก แต่ฉันกลับจำDมันทุกตอGmaj7เกลียดแต่ก็ยังหวัCmaj7ง..ให้เธอกลับมารักกัBmนเหมือนวันก่EmอนเกลียดใAmจที่ยังอ่อนอ้อนวอDนให้เธอมารักเหมือนเดิ(Gmaj7)

Am | D |

เปิดอ่านข้อความเธGmaj7อที่เราเคยคุยเมื่อก่Emอนยังจำทุกช่วAmง ทุกตอน   Dไม่เคยลืGmaj7ม ไม่ว่าจะนานเท่าไEm

* | ** |

Fmaj7 | Gmaj7 |Fmaj7 | Gmaj7 |
Em | Bm |C | D |

** |คอร์ดเพลง เกลียดแต่ทำไมคิดถึง TANA

เนื้อเพลง เกลียดแต่ทำไมคิดถึง TANA อาจเป็นแค่บางเวลา โลกหมุนช้าๆพากลับไปที่เก่า อาจเป็นเพราะเรื่องเดิมๆ ยังวนกลับมาและทำให้ฉันต้องเศร้า ในวันนั้นที่เราต้องเดินแยกทาง มีบาดแผลที่มันไม่เคยเลือนลาง ยิ่งนึกถึงเท่าไรยิ่งเจ็บ ช้ำเท่าไรยิ่งเก็บมาคิด ถึงทุกวัน เกลียดแต่ทำไมคิดถึง เกลียดแต่ก็ยังรัก เกลียดที่ต้องจาก แต่ฉันกลับจำมันทุกตอน เกลียดแต่ก็ยังหวัง ให้เธอกลับมารักกันเหมือนวันก่อน เกลียดใจที่ยังอ่อน อ้อนวอนให้เธอมารักเหมือนเดิม เปิดอ่านข้อความเธอที่เราเคยคุยเมื่อก่อน ยังจำทุกช่วง ทุกตอน ไม่เคยลืม ไม่ว่าจะนานเท่าไร