วอนองค์นาคเผือก

 รำไพ แสงทอง หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วอนองค์นาคเผือก รำไพ แสงทอง พอดีม่วน
เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์ การเวกเรียบเรียง: อ้น แคนเขียวสังกัดค่าย: พอดีม่วน STUDIOติดต่องานแสดง: 0887473659, 0909715621, 0837899325

Em | D |Bm | Em |D | Bm | Bm |

นั่งนับวันรCอ ดนแล้วเด้เนDาะ ที่บ่Gได้ข่าวสายลEmมพัดพาใจเหCงาคิดฮอดเมื่อคราDวสองเฮาผูBmกพันริมสระพังEmทอง อ้ายกับEน้องครองคู่สุขสัAmนต์สวมแหวEmนทองหมายปองใจมั่Gก่อนสิจากกัDนเข้ากรุงเมืองไกG

D | Em |D Bm | Em |

 Em  ละภาพความหลังยังจำได้   สัญญาฮัDกบ่เลือนหายยังจำได้ บ่ลืมพี่Am   ละสายBmลมหนาวพัดวีวี่Em   มาซูนใจแต่ละครั้Dง หัวใจเอ้ย แห่งคิดหลBmาย

 Em  ละออกพรรษาสัญญาไว้ สิให้Dแม่ดอกมาขอ   น้องกะเตรียBmมใจรอ แต่บ่เห็Dน คือคำเว้Em

Em | Em |Em | D |
G | Bm |Am | Em |Em | Em |

กอดคำสัญญาGจนออกพรรากะบ่เห็นส่นDผู้บ่าวสกGล คนไกลอ้ายอยู่ไสน้Bmปล่อยให้คนEmคอยนั่งใจลอยเฝ้าคอยAmรอดนแล้วเดะเนGาะ ที่เฮาบ่ได้พบDกัน

ริมฝั่งหนองหาGนเคยนั่งเคียงคู่กันกับอ้Emายเมื่อคราวปีกลายน้องยังจำได้ วันนั้BmยังพางามงอEmนไหว้พระขอพรที่ดอนสวรAmรค์สองใจฮักมั่Gน ผูกพัDนบ่เคยเสื่อมคลาG

Em | Am D | G |

น้องว่าอ้ายคงลืมแล้Gคงลืมแล้ว แนวสองเฮาอยู่ไกลห่Dางย่านแต่เป็นลายต่าGง แนวบ่ได้อยู่ซ้อนโอ้ย เคียงอ้าย ผู้อยู่ไกAmย่านแต่ใจของอ้Gายมีคนเข้ามาฮ่Amวมย่านแต่สวมคอไว้G แล้วลืมน้องผู้อยู่คอDย..อยู่ทางพี้G Em G..

งานประจำปีGประเพณีแห่ปราสาทเผื่งยังเฝ้าคิดเถิDงเมื่อคราวนั่งเคียงคู่Bmอ้ายพระธาตุเชิงชุEmม อธิษฐานร่วมกับพี่ชาAmขอวานพรไหBmว้ให้ปกปักรักษD

ขอพรนาคGาองค์พญานาคเผือDเคยอธิฐานให้ฮักGมั่นในคำสัญญาBmแต่มาปีนี้Emบ่เห็นคนดีอ้ายคืนกลับมBmอย่าให้น้องต้องคอยถ่า ปล่อยถิ่มสัญญาคือดอนแม่ม่าG Em

ยามสายลมพัดมาEmต้อง ยามสายลมพัดมาต้องหัวใจหมอง ๆ มันคิดฮอดเอานี่หรือวาสนาน้องมีเพียงส่ำนี่สาธุเด้อองค์พญานาคเจ้าขอวอนเว้า อธิษฐานช่วย ดนใจให้อ้ายคืนกลับมาขอพรนาคาให้ส่งยู้ แหน่เด้อท่าน

Em | Em |Em | D |
G | Bm |Am | Em | Em |ฟังเพลง - วอนองค์นาคเผือก รำไพ แสงทอง พอดีม่วน - YouTube

เนื้อเพลง วอนองค์นาคเผือก รำไพ แสงทอง พอดีม่วน นั่งนับวันรอ ดนแล้วเด้เนาะ ที่บ่ได้ข่าว สายลมพัดพาใจเหงา คิดฮอดเมื่อคราวสองเฮาผูกพัน ริมสระพังทอง อ้ายกับน้องครองคู่สุขสันต์ สวมแหวนทองหมายปองใจมั่น ก่อนสิจากกันเข้ากรุงเมืองไกล ละภาพความหลังยังจำได้ สัญญาฮักบ่เลือนหายยังจำได้ บ่ลืมพี่ ละสายลมหนาวพัดวีวี่ มาซูนใจแต่ละครั้ง หัวใจเอ้ย แห่งคิดหลาย ละออกพรรษาสัญญาไว้ สิให้แม่ดอกมาขอ น้องกะเตรียมใจรอ แต่บ่เห็น คือคำเว้า กอดคำสัญญาจนออกพรรากะบ่เห็นส่น ผู้บ่าวสกล คนไกลอ้ายอยู่ไสน้อ ปล่อยให้คนคอยนั่งใจลอยเฝ้าคอยรอ ดนแล้วเดะเนาะ ที่เฮาบ่ได้พบกัน ริมฝั่งหนองหานเคยนั่งเคียงคู่กันกับอ้าย เมื่อคราวปีกลายน้องยังจำได้ วันนั้น ยังพางามงอนไหว้พระขอพรที่ดอนสวรรค์ สองใจฮักมั่น ผูกพันบ่เคยเสื่อมคลาย น้องว่าอ้ายคงลืมแล้ว คงลืมแล้ว แนวสองเฮาอยู่ไกลห่าง ย่านแต่เป็นลายต่าง แนวบ่ได้อยู่ซ้อน โอ้ย เคียงอ้าย ผู้อยู่ไกล ย่านแต่ใจของอ้ายมีคนเข้ามาฮ่วม ย่านแต่สวมคอไว้ แล้วลืมน้องผู้อยู่คอย อยู่ทางพี้ งานประจำปีประเพณีแห่ปราสาทเผื่ง ยังเฝ้าคิดเถิงเมื่อคราวนั่งเคียงคู่อ้าย พระธาตุเชิงชุม อธิษฐานร่วมกับพี่ชาย ขอวานพรไหว้ให้ปกปักรักษา ขอพรนาคาองค์พญานาคเผือก เคยอธิฐานให้ฮักมั่นในคำสัญญา แต่มาปีนี้บ่เห็นคนดีอ้ายคืนกลับมา อย่าให้น้องต้องคอยถ่า ปล่อยถิ่มสัญญา คือดอนแม่ม่าย ยามสายลมพัดมาต้อง ยามสายลมพัดมาต้อง หัวใจหมองๆมันคิดฮอดเอานี่ หรือวาสนาน้องมีเพียงส่ำนี่ สาธุเด้อองค์พญานาคเจ้า ขอวอนเว้า อธิษฐานช่วย ดนใจให้อ้ายคืนกลับมา ขอพรนาคาให้ส่งยู้ แหน่เด้อท่าน