โหม๋เด็กเก่า

 บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โหม๋เด็กเก่า บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ซีเคน หนุ่มอ้อยโขว์เรียบเรียง: บอยเพบสตูดิโอสังกัดค่าย: หนุ่มอ้อยโชว์ติดต่องานแสดง: 0800381672, 0896469424

E B/D# | C#m B | A B |

E B | C#m B |A G#m F#m B | E |

 E  วันเวลาจะผ่าB/D#นไปนานเท่าไหC#mร่   ยังไม่เคยจะลบBเลือนเธอไปจากAใจ     G#m   ทุกอย่F#mางยังคงเหมือนเดิB

 E  แม้กระทั่งสิ่งขอB/D#งที่ใช้ร่วมกัC#m   มันยังวางที่เดิBมอยู่ที่ตรงนั้A G#mน..   ไม่เคF#mยจะหายไปไหB

อยG#mาก..ให้รู้C#m.. F#m  แม้ว่าเธอจะเปลี่ยBนไป   มีG#m..คนใหC#mม่   แต่วันใF#mดที่เขาใจร้Aายให้เธอหลบมBา..หา..

โหม๋เด็กเก่Eา คนเดิม คนนี้B มันยังไม่ลืมC#mเธอยังรัBก ยังรอเสมAอ ไม่ว่านาG#mนเท่าไหร่ไม่เคF#mยจะมีโหม๋เด็กBใหม่อยากให้รู้E วันนั้Bนที่ทิ้งฉัC#mนไปวันนี้BยังนอนเสียAใจ..G#mแต่จะรF#mอ จะไม่เปลี่ยนใBจ แม้ใครจะเข้าม(E)

B |

 E  รูปที่เราทั้งสอB/D#งนั้นเคยได้ถ่าC#m   ยังคงอยู่เหมือนเดิBมฉันยังคงเก็บAไว้..    G#m   ยังดูF#mแลอย่างดีB

 E  ในหัวใจของฉันB/F#เองก็เหมือC#mนกัน   ยังคงมีแต่เธBอทั้งใจดวงนี้A G#m..   ทุกนาทีF#mยังคงเสียBดาย

* | ** |

 A  ก็ไม่อยากรู้จริง ๆ ทำไมยัG#mงลืมไม่ได้C#m F#m  ความทรงจำความรักเก่า ๆ ไม่เคBย..เลือนหาย..

C#m B | A G#m |F#m B | E B |
C#m B | A G#m |F#m B |

** |คอร์ดเพลง โหมเด็กเก่า บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์

เนื้อเพลง โหม้เด็กเก่า บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์ วันเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ ยังไม่เคยจะลบเลือนเธอไปจากใจ ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม แม้กระทั่งสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน มันยังวางที่เดิมอยู่ที่ตรงนั้น ไม่เคยจะหายไปไหน อยาก ให้รู้ แม้ว่าเธอจะเปลี่ยนไป มี คนใหม่ แต่วันใดที่เขาใจร้ายให้เธอหลบมา หา โหม๋เด็กเก่า คนเดิม คนนี้ มันยังไม่ลืมเธอ ยังรัก ยังรอเสมอ ไม่ว่านานเท่าไหร่ ไม่เคยจะมีโหม๋เด็กใหม่ อยากให้รู้ วันนั้นที่ทิ้งฉันไป วันนี้ยังนอนเสียใจ แต่จะรอ จะไม่เปลี่ยนใจ แม้ใครจะเข้ามา รูปที่เราทั้งสองนั้นเคยได้ถ่าย ยังคงอยู่เหมือนเดิมฉันยังคงเก็บไว้ ยังดูแลอย่างดี ในหัวใจของฉันเองก็เหมือนกัน ยังคงมีแต่เธอทั้งใจดวงนี้ ทุกนาทียังคงเสียดาย ก็ไม่อยากรู้จริงๆทำไมยังลืมไม่ได้ ความทรงจำความรักเก่าๆไม่เคย เลือนหาย