เฮาบ่สมกัน

 บิ๊กวัน กันทรลักษ์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เฮาบ่สมกัน บิ๊กวัน กันทรลักษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อนอัวเรียบเรียง: อี๊ด โคเสิ่งสังกัดค่าย: TOPLINE Music

D | Bm |G | A |

เมื่อถนDนหนทางต่างกัน เธอกับฉัBmนก็คงต้องจากครอบครัGวกับความรัก อ้ายบ่อยาAกดึงเธอต่ำลงบ่อยากฟัDงคำเขานินทา อ้ายมันกBmาเจ้าส่ำฝูงหงส์มีอนาคGตที่บ่มั่นคAง..ในวงเหล้D

จุดหมายเจ้Bmา คือปริญญาจุดหมายข้Dา ก็คือเหล้าเมามีมือไว้Bmกำคอเหล้าขาวบ่คืนนงเยาEmว์ไว้จับปากAกาอ้ายบ่อยาBmกเป็นตัวถ่วงดวงขอพุ่มพวDงจงลืมอ้ายสาบ่เคยย่าBmนน้ำไหลออกตามันธรรมดEmา..ของคนอกAเพ

เรื่องที่มันผ่านมDาถือว่าBmฝันบ่เคยตัวสวรDรค์ นรกBmดอกน้ำตาEmไหลย้อยป๊อก Aๆ สิอดDเอาอ้ายนี่มันบ่สDมดมแก้มBmนางขอตีโตออกห่าDง ตันทางBmเจ้าฉีกสัญญEmาของสองเฮAา ให้เอDาเกิบหย่ำ

ชาตินี่บุญบ่เถิDงเบิ่งห้องBmหอขอก้มหน้าก่อส่Dอ เลาะตามBmกรรมหย่าวม่องเดิEmม หน้าฮ่านหมอลำA กำคอเหล้าDขาวขอให้หล่EmาไปถึงดวงดาAว เฮาบ่สมDกัน

D Bm | D Bm |Em A | D |
Bm | D Bm |Em A | Bm |

* | ** | *** |

ขอให้หล่EmาไปถึงดวงดาAว เฮาบ่สมDกัน.. ดอก..คอร์ดเพลง เฮาบ่สมกัน บิ๊กวัน กันทรลักษ์

เนื้อเพลง เฮาบ่สมกัน บิ๊กวัน กันทรลักษ์ เมื่อถนนหนทางต่างกัน เธอกับฉันก็คงต้องจาก ครอบครัวกับความรัก อ้ายบ่อยากดึงเธอต่ำลง บ่อยากฟังคำเขานินทา อ้ายมันกาเจ้าส่ำฝูงหงส์ มีอนาคตที่บ่มั่นคง ในวงเหล้า จุดหมายเจ้า คือปริญญา จุดหมายข้า ก็คือเหล้าเมา มีมือไว้กำคอเหล้าขาว บ่คืนนงเยาว์ไว้จับปากกา อ้ายบ่อยากเป็นตัวถ่วงดวง ขอพุ่มพวงจงลืมอ้ายสา บ่เคยย่านน้ำไหลออกตา มันธรรมดา ของคนอกเพ เรื่องที่มันผ่านมาถือว่าฝัน บ่เคยตัวสวรรค์ นรกดอก น้ำตาไหลย้อยป๊อกๆสิอดเอา อ้ายนี่มันบ่สมดมแก้มนาง ขอตีโตออกห่าง ตันทางเจ้า ฉีกสัญญาของสองเฮา ให้เอาเกิบหย่ำ ชาตินี่บุญบ่เถิงเบิ่งห้องหอ ขอก้มหน้าก่อส่อ เลาะตามกรรม หย่าวม่องเดิม หน้าฮ่านหมอลำ กำคอเหล้าขาว ขอให้หล่าไปถึงดวงดาว เฮาบ่สมกัน ขอให้หล่าไปถึงดวงดาว เฮาบ่สมกัน ดอก