ส่งเจ้าส่ำนี้ล่ะ

 บิ๊กวัน กันทรลักษ์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ส่งเจ้าส่ำนี้ล่ะ บิ๊กวัน กันทรลักษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อนอัวสังกัดค่าย: TOPLINE Music

Am | G |Dm G | Am | E |

ส่Amง..เจ้าพGอส่ำนี้ล่ะนาAmบ่Dm..มีตังGค์เรียนต่อ มC.4ครอAmบครัวอ้ายมันทุกข์อิหDmลีถ้าบุญผลาGมีเฮาสิคงได้ฮ่วมAmเฮียง

แนAmม..หน้าหล่Gาน้ำตาฮ่งหAmน่วยอ้Dmาย..มันซวGยบ่ได้ฮ่วมCเฮียงบ่Am..ได้หยอกแล้วยามพักDmเที่ยงสิถ่าฟังเสีGยง..ของเจ้าจากโทรศัพAmท์

เงินอ้ายบ่มีC คือสิEmบ่ได้เรียนAmต่อกัดแข่วเข้า กทDmม สร้างฝันต่GอของคนตกEmอับให้เจ้ามั่นคCง..กับฮัEmกของอ้ายเด้อAmครับตั้งใจเรียน อย่าตั้งใจหลัGสิโทรศัEmพท์หาดอกเด้อAmนาง

ส่Amง..เจ้าพGอส่ำนี้ล่ะสาวAmเจ้Dmา..อย่าฟ้Gาวเป็นไปลายCต่างAmต..อยู่ไกลแต่ใจบ่Dmห่างอย่าให้ผิดหวัGงเด้อหล่า สาวส่า มAm.ปลาย

Am | G |Dm G | Am |

* | ** |

Am | G |Dm G | Am | E7 |คอร์ดเพลง ส่งเจ้าส่ำนี้ล่ะ บิ๊กวัน กันทรลักษ์

เนื้อเพลง ส่งเจ้าส่ำนี้ล่ะ บิ๊กวัน กันทรลักษ์ ส่ง เจ้าพอส่ำนี้ล่ะนาง บ่ มีตังค์เรียนต่อ ม 4 ครอบครัวอ้ายมันทุกข์อิหลี ถ้าบุญผลามีเฮาสิคงได้ฮ่วมเฮียง แนม หน้าหล่าน้ำตาฮ่งหน่วย อ้าย มันซวยบ่ได้ฮ่วมเฮียง บ่ ได้หยอกแล้วยามพักเที่ยง สิถ่าฟังเสียง ของเจ้าจากโทรศัพท์ เงินอ้ายบ่มี คือสิบ่ได้เรียนต่อ กัดแข่วเข้า กทม สร้างฝันต่อของคนตกอับ ให้เจ้ามั่นคง กับฮักของอ้ายเด้อครับ ตั้งใจเรียน อย่าตั้งใจหลับ สิโทรศัพท์หาดอกเด้อนาง ส่ง เจ้าพอส่ำนี้ล่ะสาว เจ้า อย่าฟ้าวเป็นไปลายต่าง โต อยู่ไกลแต่ใจบ่ห่าง อย่าให้ผิดหวังเด้อหล่า สาวส่า ม ปลาย