ฮักสาวเฒ่า

 บุญชู บัวผาง  หมอลำ  อีสาน  คนโสด  ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฮักสาวเฒ่า บุญชู บัวผาง

Cm | Cm |Cm | Cm |Cm | Cm |
Cm | Cm |Cm | Cm |

เหลือใจแข่Cmน หาแฟนก็บ่มีCmมา เสียฟอร์Cmม เฮายังหนุ่มส่ำนี้Cmคนฮักอยู่ไCmส เหงาใจเต็มทีCmหนาวมาปีนี้Cm อยากจะมีคู่Cm | | Cm | Cmใจ

คอยเนื้อคู่Cm เจ้าอยู่แห่งหนใCmทุนบ่หลCmาย หมายไว้ ก็บ่ไCmด้จากใต้จรดเหนืCmอ ลดเมือเหลือใCmหาแฟนบ่ไCmด้ เลยเปลี่ยวใจนอนCm | | Cm | Cmแลง

เหมือนบุญบันดาCmล ได้พบพานสาวเฒ่Cmอายุเจ้Cmา 40 ปลาย ไฟยังแฮCmงามซ้ำเฒ่Cmา สาวเจ้าปากแดง ๆCmยามน้องแต่Cmง สเน่ห์แฮงแทงใCm

สาวซ่ำนี้Cm 40 ปี น้องยังจบCmหากได้พCmบน้องตอนเป็นสาวขึ้นใหCmม่เจ้าคงจะงาCmมโสภากว่าสาวใCmบุญพาอ้Cmาย ถืกใจคัก ฮักสาวCmเฒ่า  Cm | Cm

ฮ่างหรือหม้Cmาย ว่าอ้ายจะหมายCmเอาคงสุขแสCmน แม้นได้เคียงคู่เจ้Cmโอ้วาสนCmา..นำพาให้เฮCmโอ๊ยฮักสาวเฒ่Cmา บ่ได้เจ้า คงอกแตกCmตาย

Cm | Cm |Cm | Cm |
Cm | Cm |Cm | Cm |

* | ** | *** |

Cm | Cm | ( x4 ) | Cm |คอร์ดเพลง ฮักสาวเฒ่า บุญชู บัวผาง

เนื้อเพลง ฮักสาวเฒ่า บุญชู บัวผาง เหลือใจแข่น หาแฟนก็บ่มี มา เสียฟอร์ม เฮายังหนุ่มส่ำนี้ คนฮักอยู่ไส เหงาใจเต็มที หนาวมาปีนี้ อยากจะมีคู่ใจ คอยเนื้อคู่ เจ้าอยู่แห่งหนใด ทุนบ่หลาย หมายไว้ ก็บ่ได้ จากใต้จรดเหนือ ลดเมือเหลือใจ หาแฟนบ่ได้ เลยเปลี่ยวใจนอนแลง เหมือนบุญบันดาล ได้พบพานสาวเฒ่า อายุเจ้า 40 ปลาย ไฟยังแฮง งามซ้ำเฒ่า สาวเจ้าปากแดงๆยามน้องแต่ง สเน่ห์แฮงแทงใจ สาวซ่ำนี้ 40 ปี น้องยังจบ หากได้พบน้องตอนเป็นสาวขึ้นใหม่ เจ้าคงจะงามโสภากว่าสาวใด บุญพาอ้าย ถืกใจคัก ฮักสาวเฒ่า ฮ่างหรือหม้าย ว่าอ้ายจะหมายเอา คงสุขแสน แม้นได้เคียงคู่เจ้า โอ้วาสนา นำพาให้เฮา โอ๊ยฮักสาวเฒ่า บ่ได้เจ้า คงอกแตกตาย