แสงดาวแห่งศรัทธา

 คาราวาน เพื่อชีวิต ปลดแอก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แสงดาวแห่งศรัทธา หงา คาราวาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน)สังกัดค่าย: Rose Media & Entertainment (โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์)

C | C |E | F |
Dm | G |F G | C |

พร่Cางพรายแสง..ดวงดาEวน้อยสกาFส่Dmอง..ฟากฟ้า..เด่นพราGวไกลแสนไกลดั่Cงโคมทอง..ผ่องเรืGองรุ้งใBนหทัEmเหมืDอนธงชัGย..ส่องนำFจากห้วGงทุกข์ทC

พาGยุฟ้า คลื่นข่Fม คุกคาCเดืDmอนลับยาEmม แผ่นดิDนมืดมGดาFวศรัทธDา..ยังส่อGงแสงเบื้องบFปลุCกหัวใGจ ปลุกคFนอยู่GมิวาC

Cอ..เยาะเย้Caugย.. ทุกข์ยาFกขวากหนามลำเค็DmGนยังคง..ยืนเด่Fmนโดยท้าทาCแม้Amนผืนฟ้า..มืดดัDmบเดือนลับละลายดาGวยังพราย..ศรัทธFmาเย้ยฟ้าดิCดาGวยังพราย..อยู่จนฟ้ารุ่งราC

G | C |G B | Em |
D | G |F G | C |

* | ** |

Fm | C |คอร์ดเพลง แสงดาวแห่งศรัทธา หงา คาราวาน

เนื้อเพลง แสงดาวแห่งศรัทธา หงา คาราวาน พร่างพรายแสง ดวงดาวน้อยสกาว ส่อง ฟากฟ้า เด่นพราวไกลแสนไกล ดั่งโคมทอง ผ่องเรืองรุ้งในหทัย เหมือนธงชัย ส่องนำจากห้วงทุกข์ทน พายุฟ้า คลื่นข่ม คุกคาม เดือนลับยาม แผ่นดินมืดมน ดาวศรัทธา ยังส่องแสงเบื้องบน ปลุกหัวใจ ปลุกคนอยู่มิวาย ขอ เยาะเย้ย ทุกข์ยากขวากหนามลำเค็ญ คนยังคง ยืนเด่นโดยท้าทาย แม้นผืนฟ้า มืดดับเดือนลับละลาย ดาวยังพราย ศรัทธาเย้ยฟ้าดิน ดาวยังพราย อยู่จนฟ้ารุ่งราง