หนาวลมที่ภูแลนคา

 สลา คุณวุฒิ  ลูกทุ่ง  อีสาน  ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หนาวลมที่ภูแลนคา สลา คุณวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิ

Cm | G# |F | A# |
Fm | Fm |A# | Cm |A# | Cm |

มาชัยภูCmมิ.. ตกหลุCmมรักลูกแD#สาวนคFmร..กาหลงงามแCmท้หนาวดวงแA#ด..ที่ภูแลนคG

พระธาตุชัยภูCmมิ.. ที่เจ้าคุณต่Fอก่อสูงแซมฟ้Cmเด่นงาGmมค้ำภูแลนคFmดึงให้เรามA#า..เพื่อหากันเจG

หม่องมาทำบุCmญ หม่องมCmาค้ำคูนโชคชะตD#หม่องชมวิFmวแบบพานอราม่Cmผู้ใด๋บ่มA#า สิเสียดายเดG

กราบพ่อพญาแCmให้ยู้บุญแผ่F..ลูกหลานแหน่เด้Cmมีผู้สาGmวนำเที่ยวคือเธFmสามลมละเมA#อ..ซุกหลังเธอมาD#ใส่

Gm | A# |F | D# |

เฮ่ยย่Cmะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะเฮ่ยย่Cmะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ

ชัยภูCmมิมีรถยนต์แล่นผ่าCmเพลงเก่าเล่าขาCmน ที่ครูพงษ์ศักดิ์ว่าไCmว้เพลิน พรหมแดCmน ร้องชัยภูมิบ้านอ้าD#เมื่องที่ภูมิมีชัA#ย จึงชื่อชัยภูCmมิเมื่องที่ภูมิมีชัA#ย จึงชื่อชัยภูCm | Cmมิ

โจมมืCmอ..คนดีA#..ถวายบานศรีG# วอนพระสารีฯช่วยคุ้Gmขอพ่อแลFช่วยอนุญาFต ขออนุมัA#ติพระธาติชัยภูD#มิสาวทุ่งกระเจีFยวเฮ็ดใจลูกตกFm | D# | Fmหลุม..ให้เป็นเขนชัยภูA#มิ..สมใจแหน่เCm | A# | Cmด้อ

มาชัยภูCmมิ.. ตกหลุCmมรักลูกพ่อแD#บ่าวบ้านไกFmลคงสิตายแน่ ๆC#mโดนลูกพ่อแA#ล..เป่าใจละเมGพระธาตุชัยภูCmมิ.. ขอจงมาอุ่Fมฮักลูกแหน่เด้Cmพ้อหม่องเซาเมื่Gmอย เมื่อหาเจ้าเจFmอย่าให้หนาวใจเด้A#อ สาวภูD#แลนคา

Cm | G# |A# | D# |
Cm | Cm |Fm | A# | D# |A# | D# |
Gm | A# |F | D# |

* | ** | *** | **** |

Cm | G# |

อย่าให้หนาวใจเด้A#อ สาวชัCmยภูมิ

Cm | G# |F | A# |
Fm | Fm |B | Cm |A# | Cm |คอร์ดเพลง หนาวลมที่ภูแลนคา สลา คุณวุฒิ

เนื้อเพลง หนาวลมที่ภูแลนคา สลา คุณวุฒิ มาชัยภูมิ ตกหลุมรักลูกแล สาวนคร กาหลงงามแท้ หนาวดวงแด ที่ภูแลนคา พระธาตุชัยภูมิ ที่เจ้าคุณต่อก่อสูงแซมฟ้า เด่นงามค้ำภูแลนคา ดึงให้เรามา เพื่อหากันเจอ หม่องมาทำบุญ หม่องมาค้ำคูนโชคชะตา หม่องชมวิวแบบพานอราม่า ผู้ใด๋บ่มา สิเสียดายเดอ กราบพ่อพญาแล ให้ยู้บุญแผ่ ลูกหลานแหน่เด้อ มีผู้สาวนำเที่ยวคือเธอ สามลมละเมอ ซุกหลังเธอมาใส่ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ ชัยภูมิมีรถยนต์แล่นผ่าน เพลงเก่าเล่าขาน ที่ครูพงษ์ศักดิ์ว่าไว้ เพลิน พรหมแดน ร้องชัยภูมิบ้านอ้าย เมื่องที่ภูมิมีชัย จึงชื่อชัยภูมิ เมื่องที่ภูมิมีชัย จึงชื่อชัยภูมิ โจมมือ คนดี ถวายบานศรี วอนพระสารีฯช่วยคุ้ม ขอพ่อแลช่วยอนุญาต ขออนุมัติพระธาติชัยภูมิ สาวทุ่งกระเจียวเฮ็ดใจลูกตกหลุม ให้เป็นเขนชัยภูมิ สมใจแหน่เด้อ มาชัยภูมิ ตกหลุมรักลูกพ่อแล บ่าวบ้านไกลคงสิตายแน่ๆโดนลูกพ่อแล เป่าใจละเมอ พระธาตุชัยภูมิ ขอจงมาอุ่มฮักลูกแหน่เด้อ พ้อหม่องเซาเมื่อย เมื่อหาเจ้าเจอ อย่าให้หนาวใจเด้อ สาวภูแลนคา อย่าให้หนาวใจเด้อ สาวชัยภูมิ


ถวายวัดพระธาตุชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ