มาเป็นแฟนอ้าย

 ฮีทสึ่มดิ๊ว  ลูกทุ่ง  อีสาน  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มาเป็นแฟนอ้าย NATHAN HE (ฮีทสึ่มดิ๊ว)
เนื้อร้อง/ทำนอง: NATHAN HE (ฮีทสึ่มดิ๊ว)ดนตรี: NATHAN HE (ฮีทสึ่มดิ๊ว)สังกัดค่าย: SMAX PARTY

G Em | C D |
G Em | C D |

อ้ายบ่ฮู้Gว่าเจ้าเป็นไEmแต่แก้มแดงใสCเจ้าถืกใจอ้ายหลาDน้องหล่Gาคนงาม เจ้าเป็นสาEmวบ้านใด๋ส่าCงมางามแท้หนD

โตอ้าCย.. ยังDบ่เคย..เห็Bmน..ผู้สาวงาEmมคือเจ้าอยากเข้าไปเว้C Dา..       นำเจ้าได้บ่

 G  ขออนุญาตเด้Em   ขั่นอ้ายอยากจีบเธCอ อ้ายต้องเฮ็ดแบบใDด๋   อ้สายอยากได้น้อGงมานั่งนำใกล้ ๆEm   ต้องเฮ็ดแบบใด๋C น้องบอกอ้ายแหDน่   เด้อ ๆ นางเด้Gอ โฮะโอBm   โอCฮะโอฮัโอละน้D   หูG โอ่โอBmโฮะโอย หูC.. หูยD..

ผู้สาGวคนงามจั่งเจ้Emอ้ายอยากถามเจ้Cา ว่าเจ้ามีแฟนแล้วไป่Dมีไป่Gละหนอ..คนBmของใจขั่นเจ้ายังบ่Cมีไผ..D

มาฮักกับอ้ายได้บ่G เด้อ อีหล่าเด้Bmเด๋อ ๆ นางเด้Cอ มาเป็นแฟนอ้าDเจ้าฮู้Gบ่น้อ..ว่าอ้ายมักBmเจ้าหลายตั้งแต่น้อCยเท่าใหญ่ กะยังบ่Dมีไผ..

ถืกใจอ้ายจั๊กคGน เด้ออีหล่าเด้Bmเด๋อ ๆ นางเด้Cอ มาฮักกันกับอ้Dายโอฮะโอ่Gฮะโอ โอ่โอEmฮะโอย หูC.. หูยD..

ละแม่นว่าGนางเอ้ย บ้านน้อEmงอยู่หม่องใด๋ขั่นน้อCงมีใจ สิให้ผู้ใหญ่DไปขอหลูโตGนอ้ายแหน่ เป็นแฟนกับอ้าBmยได้บ้อได้Cบ่หนอ.. D

เด้อ ๆ นางGเด้อ โฮะโอBmโอCฮะโอฮะโอ ล่ะน้DหูG โอ่โอBmโฮะโอย หูC.. อูDย..

อ้ายอยากได้C..น้องมDาเป็นแฟนจับมือควงแขBmน หย่างนำEmกันไปอยากฮู้เด้Cว่าอ้ายต้องเฮ็ดแบบใด๋D..

ล่ะจั่งสิได้ใจนาGง ให้มาอยู่ข้าง ๆEmให้มาส่อยกันสร้าCงทางฮักในหัวใDได้Gบ่หนอ น้องสิว่าBmจั่งใด๋มาเป็Cนแฟนอ้าย..D

เด้อ ๆ นางGเด้อ โฮะโBm | C Dอย..มาเป็Cนแฟนอ้าDย.. เด้อ ๆ นางGเด้อคอร์ดเพลง มาเป็นแฟนอ้าย NATHAN HE (ฮีทสึ่มดิ๊ว)

เนื้อเพลง มาเป็นแฟนอ้าย NATHANHE (ฮีทสึ่มดิ๊ว) อ้ายบ่ฮู้ว่าเจ้าเป็นไผ แต่แก้มแดงใสเจ้าถืกใจอ้ายหลาย น้องหล่าคนงาม เจ้าเป็นสาวบ้านใด๋ ส่างมางามแท้หนอ โตอ้าย ยังบ่เคย เห็น ผู้สาวงามคือเจ้า อยากเข้าไปเว้า นำเจ้าได้บ่ ขออนุญาตเด้อ ขั่นอ้ายอยากจีบเธอ อ้ายต้องเฮ็ดแบบใด๋ อ้สายอยากได้น้องมานั่งนำใกล้ๆต้องเฮ็ดแบบใด๋ น้องบอกอ้ายแหน่ เด้อๆนางเด้อ โฮะโอย โอฮะโอฮัโอละน้อ หู โอ่โอโฮะโอย หู หูย ผู้สาวคนงามจั่งเจ้า อ้ายอยากถามเจ้า ว่าเจ้ามีแฟนแล้วไป่ มีไป่ละหนอ คนของใจ ขั่นเจ้ายังบ่มีไผ มาฮักกับอ้ายได้บ่ เด้อ อีหล่าเด้อ เด๋อๆนางเด้อ มาเป็นแฟนอ้าย เจ้าฮู้บ่น้อ ว่าอ้ายมักเจ้าหลาย ตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่ กะยังบ่มีไผ ถืกใจอ้ายจั๊กคน เด้ออีหล่าเด้อ เด๋อๆนางเด้อ มาฮักกันกับอ้าย โอฮะโอ่ฮะโอ โอ่โอฮะโอย หู หูย ละแม่นว่านางเอ้ย บ้านน้องอยู่หม่องใด๋ ขั่นน้องมีใจ สิให้ผู้ใหญ่ไปขอ หลูโตนอ้ายแหน่ เป็นแฟนกับอ้ายได้บ้อ ได้บ่หนอ เด้อๆนางเด้อ โฮะโอย โอฮะโอฮะโอ ล่ะน้อ หู โอ่โอโฮะโอย หู อูย อ้ายอยากได้ น้องมาเป็นแฟน จับมือควงแขน หย่างนำกันไป อยากฮู้เด้ว่าอ้ายต้องเฮ็ดแบบใด๋ ล่ะจั่งสิได้ใจนาง ให้มาอยู่ข้างๆให้มาส่อยกันสร้างทางฮักในหัวใจ ได้บ่หนอ น้องสิว่าจั่งใด๋ มาเป็นแฟนอ้าย เด้อๆนางเด้อ โฮะโอย มาเป็นแฟนอ้าย เด้อๆนางเด้อ