โสดตอนโกรธแฟน

 PEACE สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โสดตอนโกรธแฟน PEACE
เนื้อร้อง/ทำนอง: แอม ฟอร์มาลีนเรียบเรียง: BOYRECORD STUDIOสังกัดค่าย: ธารามีเ้ดียเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ติดต่องานแสดง: 0884463399

Dm | A# |C | C |

Dm | A# |F | C |
Dm | A# |F | C | Dm |

เธอรู้ไหDmมไอ้คนที่เธอไว้ใAmจให้อยู่คนเดียวสักวันA#ฉันจะอยู่ได้โดยไม่มีFเธอเมื่อก่อGmนเคยคิดว่าได้ หากไม่มีAmเธออยู่ข้างกายแต่ว่าA#ตอนนี้มันก็ไม่มีเหมือนCกัน

ไหนละเธอDmไอ้คนที่เธอบอกกัAmนว่ารักจริงรักA#จริง ๆ แต่ก็ทิ้งFทุกทีฉัGmนไม่ใช่ของเล่นที่เธอเบื่Amอแล้วเดินหนีพอA#กันทีกับคนเฮงซวC

ยอมโสA#ด ยอมเหงา ยอมเศร้Fาดีกว่าอยู่บGmนข้างหน้าอาจจะเจ็Dmบมากกว่านี้จะมีA#ไหมคนโสด ขอFมือทีช่วยส่Gmงเสียงดัง ๆ สักทีC.. ได้ไหม..

ขอเสียงคนโสFด ไม่เอาละโหมดโกรธแฟCไม่เอาที่มีคนควงแขDmน ไม่เอาที่มีแฟนใหAmม่เขาเพิ่งอกหัA#ก ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมาคนที่ไม่มีCใคร..ขอเสียงคนโสFด ไม่เอาละโหมดแฟนเผCลอไม่เอาที่นอนกอดเธDmอ แล้วมาให้ความหวังกัAmละยกแก้วขึ้นหน่A#อยอีกสิ ชนให้Fดัง ๆแด่คGmนใจพัง.. C   (วันนี้พี่โส(Dm)ด)

* | ** | *** |

ไหDmนนิมาแล้วมา ก็แค่อยาA#กจะกินเหล้าให้มันเมFา ให้ลืมหน้Cาคนเฮงซวยที่ทำให้เราDmเจ็บ ให้เราช้ำ ให้เราเA#สียใจอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่FหนอจะลืมเธอไปสักทีC จากชีวิตฉัDm

Dm | A# |F | C |
Dm | A# |F | C | Dm |

*** | *** |

A# | A# |

แด่คนGmใจพัง.. C   วันนี้พี่โสDm

Dm | A# | F | C | ( x2 )คอร์ดเพลง โสดตอนโกรธแฟน PEACE

เนื้อเพลง โสดตอนโกรธแฟน PEACE เธอรู้ไหมไอ้คนที่เธอไว้ใจให้อยู่คนเดียว สักวันฉันจะอยู่ได้โดยไม่มีเธอ เมื่อก่อนเคยคิดว่าได้ หากไม่มีเธออยู่ข้างกาย แต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่มีเหมือนกัน ไหนละเธอไอ้คนที่เธอบอกกันว่ารักจริง รักจริงๆแต่ก็ทิ้งทุกที ฉันไม่ใช่ของเล่นที่เธอเบื่อแล้วเดินหนี พอกันทีกับคนเฮงซวย ยอมโสด ยอมเหงา ยอมเศร้าดีกว่า อยู่บนข้างหน้าอาจจะเจ็บมากกว่านี้ จะมีไหมคนโสด ขอมือที ช่วยส่งเสียงดังๆสักที ได้ไหม ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดโกรธแฟน ไม่เอาที่มีคนควงแขน ไม่เอาที่มีแฟนใหม่ เขาเพิ่งอกหัก ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา คนที่ไม่มีใคร ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดแฟนเผลอ ไม่เอาที่นอนกอดเธอ แล้วมาให้ความหวังกัน ละยกแก้วขึ้นหน่อยอีกสิ ชนให้ดังๆแด่คนใจพัง (วันนี้พี่โสด) ไหนนิมาแล้วมา ก็แค่อยากจะกินเหล้า ให้มันเมา ให้ลืมหน้าคนเฮงซวย ที่ทำให้เราเจ็บ ให้เราช้ำ ให้เราเสียใจอยู่อย่างนี้ เมื่อไหร่หนอจะลืมเธอไปสักที จากชีวิตฉัน แด่คนใจพัง วันนี้พี่โสด