กระจกวิเศษ

 MR.TAAW  PONWP  แร็พ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กระจกวิเศษ PONWP X MR.TAAW
โปรดิวเซอร์:

Gm C | F Dm |Gm C | F |
Gm C | F Dm |Gm C | F |

เพียงแค่ใGmช้สองตCา..จ้องมอFงลงไปข้างในกระจDmอธิษฐาGmน ถามไปC ว่าเธอรักFใครแต่ไฉGmนฟิ้วเลCย เหมือนพระรอFงรอวันตาDmและไม่มีGmราชรCถมาจอดรF

กระจกเจ้าเอGmยช่วยทำนาCยให้ฉัF Dmนทีว่าต้องใGmช้อะไรCมาเพื่อดFลหัวใจเจ้าหญิGmงที่เขCา..นั้นใจFร้าย  Dmฉันต้องทำGmยังไง ให้CเธอสนใจF

เธอเหมือนดอกหญ้Gmา ดูละอ่อนมาCตัวเธอช่างโฉมงาFม ทำให้อยากบอกว่าDmข้าเลยถามกระจGmก ว่าจงบอกข้Cว่าต้องทำไงบ้าFง ถึงจะได้กอดเจ้า

กระจกเลยบอกว่Gmา ถ้ารักจริงต้องรอCบางทีความรัFกไม่ใช่การครอบครDmองรักต้องรอ อยู่Gmห่าง ๆ และทอดมอCแต่ทุกวันที่ฉันนั้นรอเธFอ เพราะชอบเธอไม่ได้ชอบมอง

* | ** |

กระจกบอกทาGmงที่ดีมีบางวิธีCคือให้ทำดีกัน ทั้งที่Fทำทุก ๆ วันไม่Dmใช่แค่บางทีฉันก็Gmทำดีกับเธอตั้งนานCนี่ทำไมตัวของเธอFไม่สนฉันสักคราที

ทำไมชีGmวิตไม่ดีขึ้Cทำไมความสัมพันธ์Fสองเราไม่ดีขึ้DmกระจกบอกธรรมดGmาของชีวิตต้องมีขมหวาCต้องยอมรับความจริFง ใช่ว่าทุกเรื่องจะสมหวัง

ทำไมวะGmใจฉันจากใจรักเปลี่ยCนเป็นใจช้ำกระจกเอ๋Fยข้าควรทำไงวะDmกระจกบอกถ้าใGmจเจ้าเองจะปล่อยไปCนะก็ควรปล่Fอยไปซะ

* |คอร์ดเพลง กระจกวิเศษ PONWP X MR.TAAW

เนื้อเพลง กระจกวิเศษ PONWP X MR.TAAW เพียงแค่ใช้สองตา จ้องมองลงไปข้างในกระจก อธิษฐาน ถามไป ว่าเธอรักใคร แต่ไฉนฟิ้วเลย เหมือนพระรองรอวันตาย และไม่มีราชรถมาจอดรอ กระจกเจ้าเอยช่วยทำนายให้ฉันที ว่าต้องใช้อะไรมาเพื่อดลหัวใจ เจ้าหญิงที่เขา นั้นใจร้าย ฉันต้องทำยังไง ให้เธอสนใจ เธอเหมือนดอกหญ้า ดูละอ่อนมาก ตัวเธอช่างโฉมงาม ทำให้อยากบอกว่า ข้าเลยถามกระจก ว่าจงบอกข้า ว่าต้องทำไงบ้าง ถึงจะได้กอดเจ้า กระจกเลยบอกว่า ถ้ารักจริงต้องรอ บางทีความรักไม่ใช่การครอบครอง รักต้องรอ อยู่ห่างๆและทอดมอง แต่ทุกวันที่ฉันนั้นรอเธอ เพราะชอบเธอ ไม่ได้ชอบมอง กระจกบอกทางที่ดีมีบางวิธี คือให้ทำดีกัน ทั้งที่ทำทุกๆวัน ไม่ใช่แค่บางทีฉันก็ทำดีกับเธอตั้งนาน นี่ทำไมตัวของเธอไม่สนฉันสักคราที ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้น ทำไมความสัมพันธ์สองเราไม่ดีขึ้น กระจกบอกธรรมดาของชีวิตต้องมีขมหวาน ต้องยอมรับความจริง ใช่ว่าทุกเรื่องจะสมหวัง ทำไมวะใจฉันจากใจรักเปลี่ยนเป็นใจช้ำ กระจกเอ๋ยข้าควรทำไงวะ กระจกบอกถ้าใจเจ้าเองจะปล่อยไปนะ ก็ควรปล่อยไปซะ