เทียบไม่ติด

 RachYO แร็พ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เทียบไม่ติด RachYO รัชโย
เนื้อร้อง/ทำนอง: RachYO

C G | Am G |F Em | Dm G |

ไม่มีตัCงค์ เธออยู่กับฉันGด้วยความลำบากแต่ไม่ได้อยาFกทำเธอเสียไปGคิดว่าเธCอ..มีเราคนเดีGยวเลยไม่ได้แลเหลีFยวเกี่ยวกับความเสียใG

ไต่เต้าเป็นศิลปิCนก็เคยเป็นคนธรรมดามาก่อนจริงGใจดีไปคงไม่มีใครมาหลFอกเลยโอบกอดเธอด้วยความรักGไงแต่เรื่องเงิCน เข้าใจว่าต้องมาGก่อนมันกลายเป็นเรื่องบั่นFทอนทะเลาะอยู่ทุกครั้งGไป

ถ้าฉันมีตัDmงค์ เท่ามันเธอคงยอEmมง่ายแต่ถ้าไม่รับฟัFง ฉันเองได้แต่ร้องGไห้

ฉันมันแค่จน ไม่ได้Gเป็นคนไม่ดี

(แต่เธอควร)ลืมกันไปเสียทีCฉันไม่ได้ดีอะไรนักGหนาฉันเป็นเพียงธุลีAm จะเอาอะไรไปเทียบกับGฟ้าทั้งตัวกูไม่มีตัFงค์ กูมีแต่ใจอย่าหวัEmงว่ามีอะไร..แบบผู้ชาDmยที่เธอเองต้องกาGลืมกันไปเสีCย ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่างGเธอไม่ต้องใช้วจีAmโอบอ้อมอารีตอนเธออยากGเจอทั้งตัวกูไม่มีตัFงค์ กูมีแต่ใจอย่าหวังEmว่ามีอะไร..แบบผู้ชาDmยที่เธอเองต้องกาGร..(เทียบไม่ติดเลย)

C G | Am G |F Em | Dm G |
C G | Am G |F Em | Dm G |

ไม่ต้องร้อCง ไม่ต้องห่วงทางนี้G ไม่มีไรอยู่แล้F Gว..ไม่ต้องคิCด ไม่ต้องถึงเรื่องราGวของเรามันเก่าFแล้ว  G

ถึงอยู่กับมันCเธอจะเป็นที่สองสามสี่Gแต่เพื่อชีวิตของเธอดีFนอมเป็นอย่างนี้ยังไงก็ดีGกว่าฉันแน่นอนไปเถอะคนดีC ถึงอยู่กับฉันก็ตายฟรีGไม่มีอะไรนอกจากนี้F เดินไปไกล ๆเธอไม่ต้องGมอง

ถ้าฉันมีตัDmงค์ เท่ามันจะทำไงEmได้แต่ถ้าต้องรักมัFน ให้ฉันเป็นคนร้องGไห้

ฉันมันจน ฉันมันGเป็นคนไม่ดี

* |

ลืมกันไปสักทีC ฉันไม่ได้ดีอะไรนักGหนาฉันเป็นเพียงธุลีAm จะเอาอะไรไปเทียบกับGฟ้าทั้งตัวกูไม่มีตัFงค์ กูมีแต่ใจอย่าหวัEmงว่ามีอะไร..แบบผู้ชาDmยที่เธอเองต้องกาG

* |

C |คอร์ดเพลง เทียบไม่ติด RachYO รัชโย

เนื้อเพลง เทียบไม่ติด RachYO รัชโย ไม่มีตังค์ เธออยู่กับฉันด้วยความลำบาก แต่ไม่ได้อยากทำเธอเสียไป คิดว่าเธอ มีเราคนเดียว เลยไม่ได้แลเหลียวเกี่ยวกับความเสียใจ ไต่เต้าเป็นศิลปินก็เคยเป็นคนธรรมดามาก่อน จริงใจดีไปคงไม่มีใครมาหลอก เลยโอบกอดเธอด้วยความรักไง แต่เรื่องเงิน เข้าใจว่าต้องมาก่อน มันกลายเป็นเรื่องบั่นทอน ทะเลาะอยู่ทุกครั้งไป ถ้าฉันมีตังค์ เท่ามันเธอคงยอมง่าย แต่ถ้าไม่รับฟัง ฉันเองได้แต่ร้องไห้ ฉันมันแค่จน ไม่ได้เป็นคนไม่ดี (แต่เธอควร)ลืมกันไปเสียที ฉันไม่ได้ดีอะไรนักหนา ฉันเป็นเพียงธุลี จะเอาอะไรไปเทียบกับฟ้า ทั้งตัวกูไม่มีตังค์ กูมีแต่ใจ อย่าหวังว่ามีอะไร แบบผู้ชายที่เธอเองต้องการ ลืมกันไปเสีย ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่างเธอ ไม่ต้องใช้วจีโอบอ้อมอารีตอนเธออยากเจอ ทั้งตัวกูไม่มีตังค์ กูมีแต่ใจ อย่าหวังว่ามีอะไร แบบผู้ชายที่เธอเองต้องการ (เทียบไม่ติดเลย) ไม่ต้องร้อง ไม่ต้องห่วงทางนี้ ไม่มีไรอยู่แล้ว ไม่ต้องคิด ไม่ต้องถึงเรื่องราวของเรา มันเก่าแล้ว ถึงอยู่กับมันเธอจะเป็นที่สองสามสี่ แต่เพื่อชีวิตของเธอดี นอมเป็นอย่างนี้ยังไงก็ดีกว่าฉันแน่นอน ไปเถอะคนดี ถึงอยู่กับฉันก็ตายฟรี ไม่มีอะไรนอกจากนี้ เดินไปไกลๆเธอไม่ต้องมอง ถ้าฉันมีตังค์ เท่ามันจะทำไงได้ แต่ถ้าต้องรักมัน ให้ฉันเป็นคนร้องไห้ ฉันมันจน ฉันมันเป็นคนไม่ดี ลืมกันไปสักที ฉันไม่ได้ดีอะไรนักหนา ฉันเป็นเพียงธุลี จะเอาอะไรไปเทียบกับฟ้า ทั้งตัวกูไม่มีตังค์ กูมีแต่ใจ อย่าหวังว่ามีอะไร แบบผู้ชายที่เธอเองต้องการ