Taking Less and Giving More (Thai Version)

 คาราบาว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง Taking Less and Giving More (Thai Version) แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง: ทิวา สาระจูฑะทำนอง: ยืนยง โอภากุล, ทิวา สาระจูฑะโปรดิวเซอร์:

E B/D# | A |
E B/D# | B/D# |

เงามืดทึEม..โถมทัB/D#บทั่วทุกแผ่นดิC#mเป็นควาEมจริง..ที่รับรู้B/D#..ทั้งร้อนหนB/D#าวดวงตะวัAน จันทรา แม้ขึ้นซีกEเก่าแต่โลกเรEา..จะไม่เหมือนเดิB/D#ม..อีกต่อB/D# Aไป

สร้างอาวุEธ..ขึ้นมB/D#า..รบราฆ่าC#mฟันโลภโมโทEสัน โหยหB/D#า..ทรัพย์สินมากB/D#มายเมื่อวันนี้A..เผชิญหน้า..ศัตรูร้Aายเชื้ออันตราEย..ที่มองไม่เห็Bน..ซ้อนเร้นเข้าE B Eมา

ใครจะรู้E..ภัยร้าB/D#ย..เริ่มต้นเมื่อไหร่C#mมากแค่ไหEน ต้องสูญเสีB/D#ย..ชีวิตน้ำตB/D#จบเมื่อไรA..ในวันคืน..ที่ยังมัวEพร่าหนทางข้างหน้Eา..จะก้าวไปBได้อย่างไรBกัน

เพราะความตาEย..ไม่ยกเว้B/D#น..ให้ใครสักคC#mไม่เกี่ยงรวยEจน อายุเพศB/D#ผิว เผ่าพัB/D#นธุ์จะมาจากไหAน จะเป็นใคร ไม่สำคัAหากไม่ร่วมกัEน มนุษย์นั้Bน..พ่ายแพ้แน่Eนอน

โลกวันนี้Aยังรอคอย..ความเปลี่ยนแปC#mลงในใจของคEกอบโกAยช่วงชิงให้น้อยลงเติมควBามเอื้อเฟื้อและแบ่งEปัน..เพียงพF#mอ พอเพียงเท่านั้BจะนำพาBให้เราผ่านพ้น..ไป

นี่คือทาAงที่เราต้องเดิEน เพื่อพรุ่งนี้C#mที่ดีกว่านั้Eนั่นคือควAาม..เปลี่ยนแปลBงที่โลกต้องกาEเป็นเรื่องราAวของเราทุกคBเพื่อความหวัG#mงที่ยั่งยืนนาC#mต้องร่วF#mมสร้างสรรค์โลกใหBม่ในใจตE

E B | C#m |E B | B |
A | A |E B | E |

* | ** |

เป็นเรื่องราAวของเราทุกคBเพื่อความหวัG#mงที่ยั่งยืนนาC#mต้องร่วAมสร้างสรรค์โลกใหBม่..ในใจคE B E

E B/D# | A |E B/D# | B/D# |คอร์ดเพลง Taking Less and Giving More (Thai Version) แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง Taking Less and Giving More (Thai Version) แอ๊ด คาราบาว เงามืดทึม โถมทับทั่วทุกแผ่นดิน เป็นความจริง ที่รับรู้ ทั้งร้อนหนาว ดวงตะวัน จันทรา แม้ขึ้นซีกเก่า แต่โลกเรา จะไม่เหมือนเดิม อีกต่อไป สร้างอาวุธ ขึ้นมา รบราฆ่าฟัน โลภโมโทสัน โหยหา ทรัพย์สินมากมาย เมื่อวันนี้ เผชิญหน้า ศัตรูร้าย เชื้ออันตราย ที่มองไม่เห็น ซ้อนเร้นเข้ามา ใครจะรู้ ภัยร้าย เริ่มต้นเมื่อไหร่ มากแค่ไหน ต้องสูญเสีย ชีวิตน้ำตา จบเมื่อไร ในวันคืน ที่ยังมัวพร่า หนทางข้างหน้า จะก้าวไปได้อย่างไรกัน เพราะความตาย ไม่ยกเว้น ให้ใครสักคน ไม่เกี่ยงรวยจน อายุเพศผิว เผ่าพันธุ์ จะมาจากไหน จะเป็นใคร ไม่สำคัญ หากไม่ร่วมกัน มนุษย์นั้น พ่ายแพ้แน่นอน โลกวันนี้ยังรอคอย ความเปลี่ยนแปลงในใจของคน กอบโกยช่วงชิงให้น้อยลง เติมความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน เพียงพอ พอเพียงเท่านั้น จะนำพาให้เราผ่านพ้น ไป นี่คือทางที่เราต้องเดิน เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่านั้น นั่นคือความ เปลี่ยนแปลงที่โลกต้องการ เป็นเรื่องราวของเราทุกคน เพื่อความหวังที่ยั่งยืนนาน ต้องร่วมสร้างสรรค์โลกใหม่ในใจตน เป็นเรื่องราวของเราทุกคน เพื่อความหวังที่ยั่งยืนนาน ต้องร่วมสร้างสรรค์โลกใหม่ ในใจคน