หม้ายแล้ว

 ธีเดช ทองอภิชาติ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หม้ายแล้ว ธีเดช ทองอภิชาติ

G | Em |C | D |

หม้าGยแล้ว เสียงจู้จี้Cขี้บ่นแรกนู้นน่ารำคาGเสียงด่าฉาCวนอกชาน วันพี่คลานโคลงเคลงหลบGจากเมา

ไม่มีใคAmรเรียกให้กินข้าว ไม่มีใคBmรมาปลุกหัวเช้าชาติเศร้Amาใจ ชาติเศร้าDจัง..

หม้าGยแล้ว แลประนู้Cนไม่มี หันประนี้ไม่มาน้องสูญGไหนลิ้มรสฤทธิ์Cพิษรัก วันน้องหนีจากลา น้ำตาGไหล

หม้ายแล้Amวคนมาคอยเซ้าซี้ ม้ายแล้Bmวคนมาชี้มาใช้น้องทิ้งCพี่แล้วใช่ม้าย ม้ายแล้Dว ไม่เหลือไหร่แล้ว

นั่งร้องกอดขวดเหล้Cา..ตั้งแต่หัวเช้Dาจนค่ำGโวยวายเรียกร้องร่ำC พร่ำเพ้อให้เธDอกลับมGม้ายแล้วไม่มีเหลืCอ..รอยรัDเหลือเพีBmยงน้ำตาEmสัญญAmา..ม้ายแล้Dว ไม่เหลือไหรGแล้ว

G |

C D | G |C D | G |
C D | Bm Em |Am D | G |

* |

D |

หม้าGยแล้ว ร้องให้ตาCยไส้ลากรากพ่าน อ้านเGเมาโซซัCดโซเซหมือนซากศพเดินได้ ไร้Gวิญญาณ

สิ้นแล้Amวความรักจะไปต่อ มีไม่พBmอพลังกำลังใจน้องพราCกความรักจากพี่ไปทิ้งให้ตาDย กลับหม้ายแล้ว

G | Em |C | D |G |คอร์ดเพลง หม้ายแล้ว ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อเพลง หม้ายแล้ว ธีเดช ทองอภิชาติ หม้ายแล้ว เสียงจู้จี้ขี้บ่นแรกนู้นน่ารำคาญ เสียงด่าฉาวนอกชาน วันพี่คลานโคลงเคลง หลบจากเมา ไม่มีใครเรียกให้กินข้าว ไม่มีใครมาปลุกหัวเช้า ชาติเศร้าใจ ชาติเศร้าจัง หม้ายแล้ว แลประนู้นไม่มี หันประนี้ไม่มา น้องสูญไหน ลิ้มรสฤทธิ์พิษรัก วันน้องหนีจากลา น้ำตาไหล หม้ายแล้วคนมาคอยเซ้าซี้ ม้ายแล้วคนมาชี้มาใช้ น้องทิ้งพี่แล้วใช่ม้าย ม้ายแล้ว ไม่เหลือไหร่แล้ว นั่งร้องกอดขวดเหล้า ตั้งแต่หัวเช้าจนค่ำ โวยวายเรียกร้องร่ำ พร่ำเพ้อให้เธอกลับมา ม้ายแล้วไม่มีเหลือ รอยรัก เหลือเพียงน้ำตา สัญญา ม้ายแล้ว ไม่เหลือไหรแล้ว หม้ายแล้ว ร้องให้ตายไส้ลากรากพ่าน อ้านเอ เมาโซซัดโซเซหมือนซากศพเดินได้ ไร้วิญญาณ สิ้นแล้วความรักจะไปต่อ มีไม่พอพลังกำลังใจ น้องพรากความรักจากพี่ไป ทิ้งให้ตาย กลับหม้ายแล้ว