เปิดตัวไม่ได้

 วงทัพห้า ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เปิดตัวไม่ได้ วงทัพห้า
เนื้อร้อง/ทำนอง: จัมโบ้ วงซูมเรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายติดต่องานแสดง: 0620133659

Am | Em |F | G |

 C  เฝ้าโทรหา ทักแชEmททั้งวัน   ดูเหมือFนความสัมพันธ์..ไปได้ดีG C  ก็คิดว่าเธอ..คุยกับฉัEmนคนเดียวคนนี้   และไม่มีFท่าที..คุยกับใคG

 Am  ก็อยากจะลอง..หายไปEmไม่ทักหา   ว่าเธFอจะทักกลับมGามั่งหม้าC Am  คุยกันทุกวัน สถานEmะมันอยู่ไหน   เดี๋ยวมFา เดี๋ยวหาย ไม่ชัดเจG

ไซที่เปิดตัวไม่ได้C หรือเธออายใครEmเขาหรือเธอรอคนเก่Fา..คนนั้นของเธอกลับมGคุยกันก็หลายวัCน แต่ความสัมพันธ์ช่างเชื่อEmงช้าก็อย่าคุยให้เสียเวลFา เพราะที่ผ่านมG(เธอไม่ได้รู้สึกอะ(C) | (G)ไร)

Am | Em |F | G |
Am | Em |F | G |

* | ** | ** |

เพราะที่ผ่านมFา เธอไม่เคGยรู้สึกกับฉัF Fm | Cน..คอร์ดเพลง เปิดตัวไม่ได้ วงทัพห้า

เนื้อเพลง เปิดตัวไม่ได้ วงทัพห้า เฝ้าโทรหา ทักแชททั้งวัน ดูเหมือนความสัมพันธ์ ไปได้ดี ก็คิดว่าเธอ คุยกับฉันคนเดียวคนนี้ และไม่มีท่าที คุยกับใคร ก็อยากจะลอง หายไปไม่ทักหา ว่าเธอจะทักกลับมามั่งหม้าย คุยกันทุกวัน สถานะมันอยู่ไหน เดี๋ยวมา เดี๋ยวหาย ไม่ชัดเจน ไซที่เปิดตัวไม่ได้ หรือเธออายใครเขา หรือเธอรอคนเก่า คนนั้นของเธอกลับมา คุยกันก็หลายวัน แต่ความสัมพันธ์ช่างเชื่องช้า ก็อย่าคุยให้เสียเวลา เพราะที่ผ่านมา (เธอไม่ได้รู้สึกอะไร) เพราะที่ผ่านมา เธอไม่เคยรู้สึกกับฉัน