เคาท์ดาวน์กับเพื่อนก็ได้ (Countdown with friends)

 BKP MP แร็พ คนโสด
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เคาท์ดาวน์กับเพื่อนก็ได้ BKP MP
เนื้อร้อง/ทำนอง: BKP MPดนตรี: Kiedmixay Xsn

F C | Dm A# C |
F C | Dm A# C |

เคาท์ดาวน์กับเพื่อนก็ได้F ก็ไม่เห็นจะตาCขอแค่มีเงิDmนไว้จ่ายค่าเหล้าก็พA#แฟนCไม่มีก็ช่าFงปะไร ขอแค่มีCเงินใช้เป็นโสDmดมันดีจะตายคืนนี้เราจัดA#ไปยาว ๆC นะเพื่อนเอ่ย

ถึงไม่Fมีแฟน ก็ไม่เห็นCจะเป็นไรจะโสDmดข้ามปี ก็ไม่เห็A#นจะเป็นไรCฮะเอีงเอFย ก็ชินแล้วกับชีวิCที่อยู่กับเพื่อนแบDm A# Cบนี้..

ไม่ได้คิดFอะไรมากมาย ถึงไม่มีแฟCนก็มีตังค์วันไหDmนที่รู้สึกเหงา แค่ไปร้านเหล้A#าเดี๋ยวก็มัCนส์ก็แค่นี้F ชีวิตดี ๆC สำหรับฉันขอแค่มีเพื่อDmนอยู่ด้วยกันดื่มด้วยกัA#นไปจนถึCงปีใหม่

** |

F C | Dm A# C |
F C | Dm A# C |
F C | Dm A# C |

* | ** |

F C | Dm A# C |
F C | Dm A# C |

อยู่Fกับกูนะ ไอ้เพื่อนรัCก ไอ้สะหายดื่Dmมกับกูนะ อยู่จนถึA#งปีใหCม่เมาแล้Fวอย่าหายนะเคาท์ดาวน์ด้วยกัCนไอ้เพื่อนรักอยู่กับแก๊Dmงผองเพื่อน โสดข้ามปีA#ไปพร้อมกัCน..คอร์ดเพลง เคาท์ดาวน์กับเพื่อนก็ได้ BKP MP

เนื้อเพลง เคาท์ดาวน์กับเพื่อนก็ได้ BKP MP เคาท์ดาวน์กับเพื่อนก็ได้ ก็ไม่เห็นจะตาย ขอแค่มีเงินไว้จ่ายค่าเหล้าก็พอ แฟนไม่มีก็ช่างปะไร ขอแค่มีเงินใช้ เป็นโสดมันดีจะตาย คืนนี้เราจัดไปยาวๆนะเพื่อนเอ่ย ถึงไม่มีแฟน ก็ไม่เห็นจะเป็นไร จะโสดข้ามปี ก็ไม่เห็นจะเป็นไร ฮะเอีงเอย ก็ชินแล้วกับชีวิต ที่อยู่กับเพื่อนแบบนี้ ไม่ได้คิดอะไรมากมาย ถึงไม่มีแฟนก็มีตังค์ วันไหนที่รู้สึกเหงา แค่ไปร้านเหล้าเดี๋ยวก็มันส์ ก็แค่นี้ ชีวิตดีๆสำหรับฉัน ขอแค่มีเพื่อนอยู่ด้วยกัน ดื่มด้วยกันไปจนถึงปีใหม่ อยู่กับกูนะ ไอ้เพื่อนรัก ไอ้สะหาย ดื่มกับกูนะ อยู่จนถึงปีใหม่ เมาแล้วอย่าหายนะ เคาท์ดาวน์ด้วยกันไอ้เพื่อนรัก อยู่กับแก๊งผองเพื่อน โสดข้ามปีไปพร้อมกัน