หาเจอ แต่เธอบ่ฮัก

 แดง จิตกร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หาเจอแต่เธอบ่ฮัก แดง จิตกร
สังกัดค่าย: TOPLINE MUSIC

C#m | C#m |B | B |

C#m B | C#m |F#m G#m | C#m | B C#m |

ลงตัวที่สุC#mด อยากหยุBดหัวใจที่เจ้C#mพ้อแล้วผู้สาC#mว..คนที่อ้าBยหามาเนิ่นนาEหน้าตา นิสัF#mย ปรึกษาหัวใG#mจ ใช่เลย ยืนF#mยันแต่กำแพงกั้C#mน คือเจ้านั้Bนบ่หันมองอ้G#mาย

ผู้ชายเปื้อนฝุ่C#mน อกบ่อุ่Bน ต้นทุนรุงริ่C#mนอกสายตาหญิC#mง เงินบ่นิ่Bง งานบ่สบาEเดินเข้าไปหF#mา สิ่งเจ้าให้มG#mา คือเบ๋ปากใF#mส่ขอเบอร์บ่ไC#mด้ จอบขอใจBกะมิดจ้อยC#mเสมอ

อุตส่าห์หาเจC#mอ แต่เธBอบ่ยอมให้C#mฮักยัดเยียดความอกF#mหัก เสียหลัBกตั้งแต่แรกเจEบุพเพขาด ๆF#m ก็อาละวาG#mด จนใจอ้ายเC#mพ้อหากันจนเจF#mอ แต่หาทาF#งฮักเธอG#mบ่ได้

สิยังฝันใC#mฝ่ ขอแต่Bให้เธอมองบ้าC#mเศษเสี้ยวความหวัC#mจะขอเพียงสร้Bาง หาทางก้าวไEความหล่อบ่เถิF#mง รวยบ่พG#mอ ช่ขอถอดใF#mสิบืนฮักจนไC#mด้ ถึงเส้นชัBยสิเห็นพC#mอจิ่งปิ่ง

C#m B | C#m |C#m B | E |
F#m G#m | F#m |C#m B | C#m |

* | ** |

C#m B | C#m |F#m G#m | C#m |
B | C#m |คอร์ดเพลง หาเจอแต่เธอบ่ฮัก แดง จิตกร

เนื้อเพลง หาเจอแต่เธอบ่ฮัก แดง จิตกร ลงตัวที่สุด อยากหยุดหัวใจที่เจ้า พ้อแล้วผู้สาว คนที่อ้ายหามาเนิ่นนาน หน้าตา นิสัย ปรึกษาหัวใจ ใช่เลย ยืนยัน แต่กำแพงกั้น คือเจ้านั้นบ่หันมองอ้าย ผู้ชายเปื้อนฝุ่น อกบ่อุ่น ต้นทุนรุงริ่ง นอกสายตาหญิง เงินบ่นิ่ง งานบ่สบาย เดินเข้าไปหา สิ่งเจ้าให้มา คือเบ๋ปากใส่ ขอเบอร์บ่ได้ จอบขอใจกะมิดจ้อยเสมอ อุตส่าห์หาเจอ แต่เธอบ่ยอมให้ฮัก ยัดเยียดความอกหัก เสียหลักตั้งแต่แรกเจอ บุพเพขาดๆก็อาละวาด จนใจอ้ายเพ้อ หากันจนเจอ แต่หาทางฮักเธอบ่ได้ สิยังฝันใฝ่ ขอแต่ให้เธอมองบ้าง เศษเสี้ยวความหวัง จะขอเพียงสร้าง หาทางก้าวไป ความหล่อบ่เถิง รวยบ่พอ ช่ขอถอดใจ สิบืนฮักจนได้ ถึงเส้นชัยสิเห็นพอจิ่งปิ่ง