เพียงเธอลอง (Acoustic)

 J.A.M. อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพียงเธอลอง J.A.M.
เนื้อร้อง: อนันดา แม่นปืนทำนอง: อนันดา แม่นปืน, สิทธิกร สุดสวาท, ปรวัต นิตย์ใหม่ติดต่องานแสดง: 0639166983

E B | G#m F# |
E B | G#m F# |

 E เธอรัก เธอรัG#mกในสิ่งที่ตัF#วของเธอเลือกเอE  เธอหลง เธอหลG#mงมัวเมาเพราะเขF#านั้นมาบรรเลE  บรรเลงชีวิต..ของเธG#m  ให้เธอหลุดมF#า..จากความเป็นตัวเอE  เพียงเธอลอง..  G#m   เพียงเธอลอF#งทบทวนให้ดี..

E B | G#m F# |
E B | G#m F# |

 E เธอแพ้ เธอแG#mพ้ให้กับสายลF#มที่พาเธอไปE  เธอหวั่นไหวสับสG#mน มืดมF#น เหมือนคนหลงทEาง  เธออยากหนี อยากหG#mนีจากสิ่งที่มัF#นได้ดึงรั้งเธE  เพียงเธอลอง..  G#m   เพียงเธอลอF#งทบทวนให้ดี..

E B | G#m F# |
E B | G#m F# |

เพีAยง..แBค่..เธEอ..ปล่G#mอย..ใจ..นั้F#น.. ไปE..

ให้เหลืG#mอแต่ตัวของเธF#อ..ที่ว่างเปล่Eา..รอยแผG#mลที่เธอได้เคF#ยปวดร้าEว..ให้มันย้ำG#mว่าเธอได้เคF#ยข้ามผ่านE..ความโหดร้G#mาย มืดมF#น เหมือนคนหลงทาEง..เพียงเธอลอง..  G#m   เพียงเธอลอF#งทบทวนให้ดีE..เพียงเธอลอง..  G#m   เพียงเธอลอF#งทบทวนให้ดี(E)..

E | G#m F# |
E | G#m F# |
E | G#m F# |

หากเพียEงเธอ.. เพีG#mยงเธอลF# Eอง..แค่เพีG#mยงเธอลอF#ง..

หากเพียEงเธอ.. เพีG#mยงเธอลF# Eอง..เพีG#mยงเธอลอF# Eง..

* |คอร์ดเพลง เพียงเธอลอง J.A.M.

เนื้อเพลง เพียงเธอลอง J.A.M. เธอรัก เธอรักในสิ่งที่ตัวของเธอเลือกเอง เธอหลง เธอหลงมัวเมาเพราะเขานั้นมาบรรเลง บรรเลงชีวิต ของเธอ ให้เธอหลุดมา จากความเป็นตัวเอง เพียงเธอลอง เพียงเธอลองทบทวนให้ดี เธอแพ้ เธอแพ้ให้กับสายลมที่พาเธอไป เธอหวั่นไหวสับสน มืดมน เหมือนคนหลงทาง เธออยากหนี อยากหนีจากสิ่งที่มันได้ดึงรั้งเธอ เพียงเธอลอง เพียงเธอลองทบทวนให้ดี เพียง แค่ เธอ ปล่อย ใจ นั้น ไป ให้เหลือแต่ตัวของเธอ ที่ว่างเปล่า รอยแผลที่เธอได้เคยปวดร้าว ให้มันย้ำว่าเธอได้เคยข้ามผ่าน ความโหดร้าย มืดมน เหมือนคนหลงทาง เพียงเธอลอง เพียงเธอลองทบทวนให้ดี เพียงเธอลอง เพียงเธอลองทบทวนให้ดี หากเพียงเธอ เพียงเธอลอง แค่เพียงเธอลอง หากเพียงเธอ เพียงเธอลอง เพียงเธอลอง