จดหมายถึงพ่อ

  อี๊ด ฟุตบาธ   เพื่อชีวิต   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จดหมายถึงพ่อ อี๊ด ฟุตบาธ

F#m | A |Bm | F#m |

อ่านคำบรรยาBmย จดหมายถึงพ่AหนูยังรBmอวันพ่อกลับบ้าF#mกล้ามะละกF#mอ..ที่พ่อเคยหว่Aานแยกปลูกไม่นาAน ลูกโตน่Bm | F#mาดู

กระถินริมรั้Bmวสูงขึ้นเลยบ่Aพุ่มกระดังงBmาเลื้อยซุ้มประตูF#mทานตะวันชูคF#mอ ชูช่อรออAยู่คงชะเง้อดูA คอยพ่อกลัBm | F#mบมา

F#m | A |Bm | F#m |

แม่อธิบBmาย ที่พ่อไปทำงาAเพื่อเงิน เพื่อบ้Bmาน และเพื่อลูกยF#mจะมีบ้านโF#mต มีรถโก้สง่Aมีหน้า มีตAา เหมือนดังใคBm | (F#m)ร ๆ

พ่อไปครานี้Bm แม้จะยาวนาAพวกเราทางบ้าBmนเป็นกำลังใF#mแต่บางคืF#mนแม่สะอื้นร้องไห้Aหนูแกล้งทำหลับไปA สงสารแม่จังBm

F#m | A |Bm | F#m |

ส่วนน้องหญิBmง ยิ่งยามเย็นย่ำAอ้อนประจำBm เหตุผลไม่ฟัF#mไม่เอาบ้านโF#mต ไม่เอาทุกอย่าAจะเอาขี่หลัAงของพ่อคBm | F#mนเดียว

* |

F#m A | A F#m |
F#m A | A Bm | Bm F#m |

Bm A | Bm F#m |
F#m A | A Bm | Bm F#m |

สุดท้ายนี้Bmขออวยพรให้Aพ่ออยู่แดนไกBmล หัวใจเด็ดเดี่F#mยวขอพระคุ้มครF#mองยามใจห่อเหี่ยAปกป้องแลเหลีAยว ร่ำรวยกลัBm | F#mบมา

* | * | * |คอร์ดเพลง จดหมายถึงพ่อ อี๊ด ฟุตบาธ

เนื้อเพลง จดหมายถึงพ่อ อี๊ด ฟุตบาธ อ่านคำบรรยาย จดหมายถึงพ่อ หนูยังรอวันพ่อกลับบ้าน กล้ามะละกอ ที่พ่อเคยหว่าน แยกปลูกไม่นาน ลูกโตน่าดู กระถินริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่า พุ่มกระดังงาเลื้อยซุ้มประตู ทานตะวันชูคอ ชูช่อรออยู่ คงชะเง้อดู คอยพ่อกลับมา แม่อธิบาย ที่พ่อไปทำงาน เพื่อเงิน เพื่อบ้าน และเพื่อลูกยา จะมีบ้านโต มีรถโก้สง่า มีหน้า มีตา เหมือนดังใครๆ พ่อไปครานี้ แม้จะยาวนาน พวกเราทางบ้านเป็นกำลังใจ แต่บางคืนแม่สะอื้นร้องไห้ หนูแกล้งทำหลับไป สงสารแม่จัง ส่วนน้องหญิง ยิ่งยามเย็นย่ำ อ้อนประจำ เหตุผลไม่ฟัง ไม่เอาบ้านโต ไม่เอาทุกอย่าง จะเอาขี่หลังของพ่อคนเดียว สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ พ่ออยู่แดนไกล หัวใจเด็ดเดี่ยว ขอพระคุ้มครองยามใจห่อเหี่ยว ปกป้องแลเหลียว ร่ำรวยกลับมา