ເພື່ອນເບຍ (เพื่อนเบียร์)

 สิลิพอน สีปะเสิด แร็พ ลูกทุ่ง ลาว เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพื่อนเบียร์ สิลิพอน สีปะเสิด ຄອດເພງ ເພື່ອນເບຍ ສິລິພອນ ສີປະເສີດ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ອຸດອນ ຄຳວົງສາสังกัดค่าย: UNA MUSIC

Dm C | A# |
Dm C | A# |C | C |

น้องเกิดมีฮักกับคนมีเมีDmย..ทุกวัCนต้องนั่งดื่มเบีA#ยร์ เพื่อเคลียCร์หัวใจขอDmงตนเพราะเขาฮักลูDmก ผูกใจCกับเมียหนึ่งคA#ฮักเฮาแต่เขาบ่สA#น ฮู้แล้วทนCจำใจต้อFงฝืน

น้องหลงฮักอ้ายฮักจากใจDmจริงน้องเจ็Cบเพราะคำหลอกลิ่A#ง บ่จริCงฮักจำต้อDmงฝืนเสียแฮงฮักอ้Dmาย สุดท้าCยก็ต้องขมDmขื่นจะบ่สนใจใดอื่A#น เอาวันคืCนสดชื่นFกับเบียร์..

เบีGmยร์เอ๋ยเบียร์เจ้าเหมือนเพื่อนDmแก้วช่วยถอดให้แล้A#ว เสี้ยนหนCามที่แทงคาFใจแล้วหาให้Dmใหม่ ให้ได้Cชายที่ปลอดDmใสจะลืม จะลืมให้ได้A# แล้วฝากใCจเอาไว้กับเบีFยร์..

 Dm  น้องนั่งดื่มเบียร์เพื่อจะเคลียร์อารมณ์ C  รสชาติมันแสนหวาน แต่รสฮักบ่มั่นคA#   ดื่มเพื่อลืมมันไปความทุกข์ความระทม C  เจ็บปวดในหัวใจข้อยกะบ่เคยจ่ม

ก็เจ้Dmาคนจังไฮ..เจ้ามีเมียอยู่แล้Dmวยังเฮ็ดให้ข้อยหวั่นไหCพอเถอะพอได้แล้A#ว ถ้าอ้ายบ่จริงใจชีวิตต่อจากนี้ไปA# ขอฝากใจCเอาไว้กับเบียร์..

** |

A# | Dm C |A# | Dm C |
Gm | A |A# | C | D |

เบีAmยร์เอ๋ยเบียร์เจ้าเหมือนเพื่อนEmแก้วช่วยถอดให้แล้Cว เสี้ยนหนDามที่แทงคาGใจแล้วหาให้Emใหม่ ให้ได้Dชายที่ปลอดEmใสจะลืม จะลืมให้ได้C แล้วฝากDใจเอาไว้Gกับเบียร์..

น้องนั่งดื่มเบยเพ่อจะเคลEmอารมณ์น้ำเDบยที่อ้ายว่าขCม มันช่างเDล้าโลมโหเEmจอดื่มแล้วก็Emเปลี่ยน จิตเจDอก็ยิ่งสดใEmลืมสา ลืมสาโหเจCอ น้องจะเห้Dลืมได้Gอ้ายเอ๋ย..   Gคอร์ดเพลง เพื่อนเบียร์ สิลิพอน สีปะเสิด ເພື່ອນເບຍ ສິລິພອນ ສີປະເສີດ

เนื้อเพลง เพื่อนเบียร์ สิลิพอน สีปะเสิด ເນື້ອເພງ ເພື່ອນເບຍ ສິລິພອນ ສີປະເສີດ น้องเกิดมีฮักกับคนมีเมีย ทุกวันต้องนั่งดื่มเบียร์ เพื่อเคลียร์หัวใจของตน เพราะเขาฮักลูก ผูกใจกับเมียหนึ่งคน ฮักเฮาแต่เขาบ่สน ฮู้แล้วทนจำใจต้องฝืน น้องหลงฮักอ้ายฮักจากใจจริง น้องเจ็บเพราะคำหลอกลิ่ง บ่จริงฮักจำต้องฝืน เสียแฮงฮักอ้าย สุดท้ายก็ต้องขมขื่น จะบ่สนใจใดอื่น เอาวันคืนสดชื่นกับเบียร์ เบียร์เอ๋ยเบียร์เจ้าเหมือนเพื่อนแก้ว ช่วยถอดให้แล้ว เสี้ยนหนามที่แทงคาใจ แล้วหาให้ใหม่ ให้ได้ชายที่ปลอดใส จะลืม จะลืมให้ได้ แล้วฝากใจเอาไว้กับเบียร์ น้องนั่งดื่มเบียร์เพื่อจะเคลียร์อารมณ์ รสชาติมันแสนหวาน แต่รสฮักบ่มั่นคง ดื่มเพื่อลืมมันไปความทุกข์ความระทม เจ็บปวดในหัวใจข้อยกะบ่เคยจ่ม ก็เจ้าคนจังไฮ เจ้ามีเมียอยู่แล้วยังเฮ็ดให้ข้อยหวั่นไหว พอเถอะพอได้แล้ว ถ้าอ้ายบ่จริงใจ ชีวิตต่อจากนี้ไป ขอฝากใจเอาไว้กับเบียร์ เบียร์เอ๋ยเบียร์เจ้าเหมือนเพื่อนแก้ว ช่วยถอดให้แล้ว เสี้ยนหนามที่แทงคาใจ แล้วหาให้ใหม่ ให้ได้ชายที่ปลอดใส จะลืม จะลืมให้ได้ แล้วฝากใจเอาไว้กับเบียร์ น้องนั่งดื่มเบยเพ่อจะเคลอารมณ์ น้ำเบยที่อ้ายว่าขม มันช่างเล้าโลมโหเจอ ดื่มแล้วก็เปลี่ยน จิตเจอก็ยิ่งสดใส ลืมสา ลืมสาโหเจอ น้องจะเห้อ ลืมได้อ้ายเอ๋ย