รักหรือสงสาร

 พิพัฒน์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักหรือสงสาร พิพัฒน์ (Pipat)
เนื้อร้อง/ทำนอง: พิพัฒน์ (Pipat)เรียบเรียง: พิพัฒน์ (Pipat), กรกช ด้วงไข่ติดต่องานแสดง: 0808740301

E G#m | C#m |A B | E B | B |

แววตาEของเธอมันฟ้G#mองว่าไม่มีC#mใจแต่พยายาAมจะบอกรักไปB ให้ฉันรู้สึกEดี     BในใจEของเธอมันฟ้อG#mงว่าฉันยังไม่C#mดีไม่ใช่Aเลย ฉันไม่ใช่Bที่เธอต้องEการ   B

ที่ผ่านมEา เรารักกัG#mน คืออะไรC#mเป็นเพียAงแค่ลมผ่านมBา แล้วก็ผ่านEไป   Bแต่เธอEนั้นจำอะไG#mรไม่ได้C#mบอกที่ผ่าAนมา ให้จBบ เลิกแล้วกันEไป

บอกมF#mาตรง ๆ ว่ารักBเขาระหว่างเรG#mาต้องจบลC#mฉันถาF#mมเธอตรง ๆF#7 ว่าเธอยังรักฉันอยู่Bไหม..  B

อย่าบอกว่ารัEก ทั้ง ๆ ที่เธG#mอไม่เคยรัC#mไม่ต้อBงมาสงสาAร..ว่าฉัG#mน..ขาดเธF#mอแล้วจะเสียใBถ้าเธอรักเขEาก็ไป ไม่ต้อG#mงมีน้ำใจC#mไม่ต้อBงมีเยื่อใA G#mย..เลือกใคF#mรสักคนได้ไหBม (ที่เธอรักจริงE ๆ)

B |

E G#m | C#m B |A G#m | F#m B |
E G#m | C#m B |A G#m | F#m B |E | B |

* | ** | ** |

เลือกใคF#mรสักคนได้ไหBม ที่เธอรักจริง Eๆ ..

E G#m | C#m |A Am | E |คอร์ดเพลง รักหรือสงสาร พิพัฒน์ (Pipat)

เนื้อเพลง รักหรือสงสาร พิพัฒน์ (Pipat) แววตาของเธอมันฟ้องว่าไม่มีใจ แต่พยายามจะบอกรักไป ให้ฉันรู้สึกดี ในใจของเธอมันฟ้องว่าฉันยังไม่ดี ไม่ใช่เลย ฉันไม่ใช่ที่เธอต้องการ ที่ผ่านมา เรารักกัน คืออะไร เป็นเพียงแค่ลมผ่านมา แล้วก็ผ่านไป แต่เธอนั้นจำอะไรไม่ได้ บอกที่ผ่านมา ให้จบ เลิกแล้วกันไป บอกมาตรงๆว่ารักเขา ระหว่างเราต้องจบลง ฉันถามเธอตรงๆว่าเธอยังรักฉันอยู่ไหม อย่าบอกว่ารัก ทั้งๆที่เธอไม่เคยรัก ไม่ต้องมาสงสาร ว่าฉัน ขาดเธอแล้วจะเสียใจ ถ้าเธอรักเขาก็ไป ไม่ต้องมีน้ำใจ ไม่ต้องมีเยื่อใย เลือกใครสักคนได้ไหม (ที่เธอรักจริง ๆ) เลือกใครสักคนได้ไหม ที่เธอรักจริงๆ