พรปีใหม่

 สุนทราภรณ์ ลูกกรุง ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ สุนทราภรณ์
เนื้อร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

C | C# |D | D# | D G |

สวัสดีCวันปีGใหม่ พCา..ให้บรรดFา เรา ท่Cาน รื่นรมE7ย์ฤกษ์ยามดีF เปรมปรีดิ์ ชื่นชCต่างสุขสGม นิยAม ยินดีD7

ข้าวิงวอCนขอพGรจากฟ้Cา..ให้บรรดFาปวงท่านสุขศE7รีโปรดประทาFนพรโดGยปราC A7นีให้ชาวไทGยล้วนมีโชคชัC

ให้บรรดFาปวงท่GานสุA7ขสันDmต์ทุกวัน ทุกคืน ชื่นชมให้สมฤทัCให้รุ่งเรือFงในวันปีใหGม่ผองชาวไทCยจงสDmวัสดีG

ตลอดปีCจงมีGสุขใจC..ตลอดไปF นับแต่บัดนี้E7ให้สิ้นทุFกข์ สุขเกษG/BมเปรมปรีCดิ์สวัสดีGวันปีใหม่เทอC

C | C# |D | D# | D G |

* | ** | *** | **** |คอร์ดเพลง เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ สุนทราภรณ์

เนื้อเพลง เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ สุนทราภรณ์ สวัสดีวันปีใหม่ พา ให้บรรดา เรา ท่าน รื่นรมย์ ฤกษ์ยามดี เปรมปรีดิ์ ชื่นชม ต่างสุขสม นิยม ยินดี ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวัน ทุกคืน ชื่นชมให้สมฤทัย ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไป นับแต่บัดนี้ ให้สิ้นทุกข์ สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ