รับขวัญปีใหม่

 สุนทราภรณ์ ลูกกรุง ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รับขวัญปีใหม่ สุนทราภรณ์

Dm | Dm |Gm | Dm |

รื่นเริDmง สนุกเถิดเรามิควรซมเซDmา วันปีเก่าผ่านไปเรื่องทุGmกข์เรื่องโศกโรคภัย..ทิ้งไป ส่งไGmป พร้อมปีเก่าลDmต้อนรัDmบแต่สิ่งสดใสสำราญบานใจDmในปีใหม่ผ่านมาสวัสดีGm ปีเก่าอำลารับปีใหม่มGmา ขวัญมาสุขเอDm

รักเอGmยของปีใหม่มDmของเก่าขึ้นรGmา น้องคงขึ้นคาDmน้องเอGmย น้องนานเท่านาDmน..ยังใหม่สะครDmาญ ชื่นบานแจ่มใสทิ้งไปDmเถอะสิ่งไม่ดี ของดีDmละจงดีเอาไว้สวัสดีGmความเศร้าผ่านไปรับความชื่นใGmจ ปีใหม่สุขเอDm

* |

ส.คGm.ส. มาให้พDmจงสุขสโมสDmร ทั้งมีโชคชัยส.คGm.ส. รักจากใDmขอมอบดวงใGmจให้เป็นของขวัDmรักบDmริสุทธิ์สดใส รับใจDmไว้เป็นประกันโกรธเคืGmองด้วยเรื่องใดกันยิ้มกัน หายกัGmน ดีกันเถิดเอDm

* | ** | * |คอร์ดเพลง รับขวัญปีใหม่ สุนทราภรณ์

เนื้อเพลง รับขวัญปีใหม่ สุนทราภรณ์ รื่นเริง สนุกเถิดเรา มิควรซมเซา วันปีเก่าผ่านไป เรื่องทุกข์เรื่องโศกโรคภัย ทิ้งไป ส่งไป พร้อมปีเก่าลา ต้อนรับแต่สิ่งสดใส สำราญบานใจในปีใหม่ผ่านมา สวัสดี ปีเก่าอำลา รับปีใหม่มา ขวัญมาสุขเอย รักเอยของปีใหม่มา ของเก่าขึ้นรา น้องคงขึ้นคาน น้องเอย น้องนานเท่านาน ยังใหม่สะคราญ ชื่นบานแจ่มใส ทิ้งไปเถอะสิ่งไม่ดี ของดีละจงดีเอาไว้ สวัสดีความเศร้าผ่านไป รับความชื่นใจ ปีใหม่สุขเอย ส ค ส มาให้พร จงสุขสโมสร ทั้งมีโชคชัย ส ค ส รักจากใจ ขอมอบดวงใจให้เป็นของขวัญ รักบริสุทธิ์สดใส รับใจไว้เป็นประกัน โกรธเคืองด้วยเรื่องใดกัน ยิ้มกัน หายกัน ดีกันเถิดเอย