รื่นเริงเถลิงศก

 สุนทราภรณ์ ลูกกรุง ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รื่นเริงเถลิงศก สุนทราภรณ์
เนื้อร้อง: แก้ว อัจฉริยะกุลทำนอง: เอื้อ สุนทรสนาน

F Dm | F Dm |Gm C F | Gm C F |

วันนี้FวันดีปีใหDmม่ท้องฟ้าแจ่มใDmส พาใจสุขสันต์ยิ้มให้กัFนในวัA7นปีใหGmม่โกรธเคืองเรื่องใGmด จงอภัยให้กันหมดสิ้นกันทีFปีเก่Dmเรื่องทุกข์ เรื่องเศDmร้า อย่าเขลาคิดมันตั้งต้นชีวิFตกันใหม่ ให้มันสดใDmสสุขไปทั่วกัGmเอ้า เฮGm ๆ ๆ .. เฮ ๆ เฮ Dmๆ สุขไปทั่วกัGm

รื่นเริDmงเถลิงศกใหFม่ ช่า รื่นเริDmงเถลิงศกใหม่รวมจิต ร่วมใGmจ ทำบุญร่วมกัFทำบุญFกันตามประเพณีกุศลราศรีFบรรเจิดเฉิดฉัA#พี่น้อFงร่วมชาติเดียวกัA# พี่น้อFงร่วมชาติเดียวกัA#ขอให้สุขสันCต์ทั่วกันเอFย เอ้ยนอFย ทิงA7นองนอDmน้อยหน่อย นอยน้Dmอย หน่อยทิ้งนังนอF

F A7 Dm | Dm F |

* | ** |

F A7 Dm | Dm F |

* | ** |

C# C F |คอร์ดเพลง รื่นเริงเถลิงศก สุนทราภรณ์

เนื้อเพลง รื่นเริงเถลิงศก สุนทราภรณ์ วันนี้วันดีปีใหม่ ท้องฟ้าแจ่มใส พาใจสุขสันต์ ยิ้มให้กันในวันปีใหม่ โกรธเคืองเรื่องใด จงอภัยให้กัน หมดสิ้นกันทีปีเก่า เรื่องทุกข์ เรื่องเศร้า อย่าเขลาคิดมัน ตั้งต้นชีวิตกันใหม่ ให้มันสดใสสุขไปทั่วกัน เอ้า เฮๆๆ เฮๆเฮๆสุขไปทั่วกัน รื่นเริงเถลิงศกใหม่ ช่า รื่นเริงเถลิงศกใหม่ รวมจิต ร่วมใจ ทำบุญร่วมกัน ทำบุญกันตามประเพณี กุศลราศรีบรรเจิดเฉิดฉัน พี่น้องร่วมชาติเดียวกัน พี่น้องร่วมชาติเดียวกัน ขอให้สุขสันต์ทั่วกันเอย เอ้ยนอย ทิงนองนอย น้อยหน่อย นอยน้อย หน่อยทิ้งนังนอย