พรปีใหม่

 สิงโต นำโชค สตริง ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พรปีใหม่ สิงโต นำโชค
เนื้อร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

D | D |D | D |

สวัสดีDวันปีใหม่ พF#mา..ให้บรรดGาเราท่านรื่นรF#mมย์ฤกษ์ยามดีG เปรมปรีดิ์ ชื่นชDต่างสุขสEmม นิยม ยินดีA

ข้าวิงวอDนขอพรจากฟ้F#mา..ให้บรรดGาปวงท่านสุขศF#mรีโปรดประทาGนพรโดยปรานีDให้ชาวไทEmยล้วนมีโชคชัD

ให้บรรดGาปวงท่านสุขสันF#mต์ทุกวัน ทุกคืEmน ชื่นชAมให้สมฤทัD7ให้รุ่งเรือGงในวันปีใหF#mม่ผองชาวไทEmยจงสวัสดีA

ตลอดปีDจงมีสุขใF#mจ..ตลอดไปG นับแต่บัดนี้F#mให้สิ้นทุGกข์ สุขเกษมเปรมปรีDดิ์สวัสดีEmวันปีAใหม่เทอD

ให้สิ้นทุGกข์ สุขเกษมเปรมปรีDดิ์สวัสดีEmวันปีAใหม่เทอD

D | D | D |คอร์ดเพลง พรปีใหม่ สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง พรปีใหม่ สิงโต นำโชค สวัสดีวันปีใหม่ พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์ ฤกษ์ยามดี เปรมปรีดิ์ ชื่นชม ต่างสุขสม นิยม ยินดี ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวัน ทุกคืน ชื่นชมให้สมฤทัย ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไป นับแต่บัดนี้ ให้สิ้นทุกข์ สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ ให้สิ้นทุกข์ สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ