มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน

 t_047 ลูกทุ่ง อินดี้โฟล์ก เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน t_047
เนื้อร้อง/ทำนอง: พ่อหนุ่มข้างบ้านดนตรี: พ่อหนุ่มลำปาง

อยากเขียGนเพลงหนึ่งเพลDงให้น้องคนงาEmเห็นน้องวิ่งตาCมนักดนตรีDใจพี่เศร้GจะเขีEmยนอย่างไรCให้ได้ใจเขAmฉันจะเอCา..ใจเธDอมาได้อย่างไG | D7ร?

อยากเขีGยนเพลงสักเพDลงก็ทำไม่เสร็Emเห็น safeplanCet เขาเสร็Dจไปแล้วหลายเพGลงกอดความเจ็บช้ำC..เอาไว้DในใจฉันเอGหวังมีสักเพลAmงทำให้เธอDมาอยู่ข้างกาG | D7

จีบเธGออย่างไDรก็คงไม่ติEmAnatomy RabbiCt น้องติDดรูปบนหัวGเตียงอยากชวนขับรCถ ข้างกาDยมีเธอข้างเคียGฉันทำได้เพีAmยงร้องไห้DถึงวันอังคGาร

อยากมีCเพลงฉันเอDงใน SpotifGyส่งEmให้เธอผ่านไลAmน์ วันที่ฉัDนเป็นศิลปิG

C D | G |C D | G | D |

อยากเขีGยนเพลงสักเพลDงให้น้องยิ้มตาEmอย่างแก้มน้องนาCง ที่เธอฟัDงอยู่ทุกค่ำGคืนเธอเป็นภาพฝัCน.. ที่Dฉันไม่อยากตื่Gแต่ไม่อาจฝืAmน..รั้งเธอไว้Dไม่ให้หนีGห่าง    D7

อยากจะรู้Gที่เธอยืนDมีฝนตกไหEmหากฉันเขียนไว้Cในเพลงนี้Dเธอคงไม่Gฟังก็เพราะฉัCน..มันคDน ไม่เด่น ไม่Gดังแต่ใจก็หวัAmง..จะมีเพลงฮิDต..ติดชาGร์ต

* | * |คอร์ดเพลง มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน t047

เนื้อเพลง มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน t_047 อยากเขียนเพลงหนึ่งเพลงให้น้องคนงาม เห็นน้องวิ่งตามนักดนตรีใจพี่เศร้า จะเขียนอย่างไรให้ได้ใจเขา ฉันจะเอา ใจเธอมาได้อย่างไร? อยากเขียนเพลงสักเพลงก็ทำไม่เสร็จ เห็น safeplanet เขาเสร็จไปแล้วหลายเพลง กอดความเจ็บช้ำ เอาไว้ในใจฉันเอง หวังมีสักเพลงทำให้เธอมาอยู่ข้างกาย จีบเธออย่างไรก็คงไม่ติด Anatomy Rabbit น้องติดรูปบนหัวเตียง อยากชวนขับรถ ข้างกายมีเธอข้างเคียง ฉันทำได้เพียงร้องไห้ถึงวันอังคาร อยากมีเพลงฉันเองใน Spotify ส่งให้เธอผ่านไลน์ วันที่ฉันเป็นศิลปิน อยากเขียนเพลงสักเพลงให้น้องยิ้มตาม อย่างแก้มน้องนาง ที่เธอฟังอยู่ทุกค่ำคืน เธอเป็นภาพฝัน ที่ฉันไม่อยากตื่น แต่ไม่อาจฝืน รั้งเธอไว้ไม่ให้หนีห่าง อยากจะรู้ที่เธอยืนมีฝนตกไหม หากฉันเขียนไว้ในเพลงนี้เธอคงไม่ฟัง ก็เพราะฉัน มันคน ไม่เด่น ไม่ดัง แต่ใจก็หวัง จะมีเพลงฮิต ติดชาร์ต