คึ่มมึ่ม

 เต๊ะ ตระกูลตอ ลูกทุ่ง อีสาน ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คึ่มมึ่ม เต๊ะ ตระกูลตอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต๊ะ ตระกูลตอ

D# |

ฮอดหน้าหนาG#ว ขาผู้สาA#วกะดำแตกเขิD#เหลียวเบิ่งข้างเกิFmบ พอปาA#นงูเขียวหางไหD#ม้วาสลีG#น หรือครีA#ม หาซื้อทาไว้D#อย่าปล่อยให้ขามันลFmายอายผู้บ่าA#วแหน่เด้อคึ่มมึ่D#

คึ่มมึ่มเอ้D#ย อีแหล่เอ้Gmอีหล่าเอ๋Cmย น้องหล่าเอ้Gmคึ่มมึ่มเอ้D#ย อาบน้ำแหGmน่ทาแหน่ครีCmม อยากบอกแค่นั้นสงสาG#รผู้บ่าว..ที่เขาA#หย่างกายหัดอาGmยผู้บ่าวที่เขาCmหย่างผ่านโอบไว้G#แหน่เป็นหยัง ครีมทาผิA#

หน้านาวมD#า ขาแกะแตGmแขนกะแตCmก ปากกะแตGmหน้าหนาวมD#า คึ่มมึ่มหล่Gmอย่าสะลืCmมซื้อครีมมาทา

ประสาG#เงินซื้อครีมสื่อ ๆA#มันสิพGnอสองหมื่นอยู่บ้อCmหล่าเหลียวเบิ่G#งนำแขนขา ลายท่ามท่ายA#อยู่

* | * |

อย่าปล่อยให้ขามันลFmายอายผู้บ่าA#วแหน่เด้อคึ่มมึ่D# A#คึ่มมึ่D# A#คึ่มมึ่D#ม..คอร์ดเพลง คึ่มมึ่ม เต๊ะ ตระกูลตอ

เนื้อเพลง คึ่มมึ่ม เต๊ะ ตระกูลตอ ฮอดหน้าหนาว ขาผู้สาวกะดำแตกเขิบ เหลียวเบิ่งข้างเกิบ พอปานงูเขียวหางไหม้ วาสลีน หรือครีม หาซื้อทาไว้ อย่าปล่อยให้ขามันลาย อายผู้บ่าวแหน่เด้อคึ่มมึ่ม คึ่มมึ่มเอ้ย อีแหล่เอ้ย อีหล่าเอ๋ย น้องหล่าเอ้ย คึ่มมึ่มเอ้ย อาบน้ำแหน่ ทาแหน่ครีม อยากบอกแค่นั้น สงสารผู้บ่าว ที่เขาหย่างกาย หัดอายผู้บ่าวที่เขาหย่างผ่าน โอบไว้แหน่เป็นหยัง ครีมทาผิว หน้านาวมา ขาแกะแตก แขนกะแตก ปากกะแตก หน้าหนาวมา คึ่มมึ่มหล่า อย่าสะลืมซื้อครีมมาทา ประสาเงินซื้อครีมสื่อๆมันสิพอสองหมื่นอยู่บ้อหล่า เหลียวเบิ่งนำแขนขา ลายท่ามท่ายอยู่ อย่าปล่อยให้ขามันลาย อายผู้บ่าวแหน่เด้อคึ่มมึ่ม คึ่มมึ่ม คึ่มมึ่ม