บาสโลป หนาวลมที่ภูแลนคา

 ท็อป นรากร ลูกทุ่ง อีสาน ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บาสโลป หนาวลมที่ภูแลนคา ท็อป นรากร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ช่อฟ้า ใบเตยเรียบเรียง: สมพงษ์ สมรัก

Dm |

Gm | A# |G | C |
Gm Am | Gm |Am | Dm |C | Dm |

มาชัยภูDmมิ.. ตกหลุDmมรักลูกแFสาวนคGmร..กาหลงงามแDmท้หนาวดวงแCด..ที่ภูแลนคAm

พระธาตุชัยภูDmมิ.. ที่เจ้าคุณต่Gอก่อสูงแซมฟ้Dmเด่นงาAmมค้ำภูแลนGmคาดึงให้เรามCา..เพื่อหากันเจAm

หม่องมาทำบุDmญ หม่องมDmาค้ำคูนโชคชะตFหม่องชมวิGmวแบบพานอราม่Dmผู้ใด๋บ่มCา สิเสียดายเดAm

กราบพ่อพญาแDmให้ยู้บุญแผ่G..ลูกหลานแหน่เด้Dmมีผู้สาAmวนำเที่ยวคือเGmธอสามลมละเมCอ..ซุกหลังเธอมาFใส่

Am | C |G C | F |

เฮ่ยย่Dmะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะเฮ่ยย่Dmะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ

ชัยภูDmมิมีรถยนต์แล่นผ่าDmเพลงเก่าเล่าขาDmน ที่ครูพงษ์ศักดิ์ว่าไDmว้เพลิน พรหมแดDmน ร้องชัยภูมิบ้านอ้าFเมื่องที่ภูมิมีชัCย จึงชื่อชัยภูDmมิเมื่องที่ภูมิมีชัCย จึงชื่อชัยภูDm | Dmมิ

โจมมืDmอ..คนดีC..ถวายบานศรีA# วอนพระสารีฯช่วยคุ้Amขอพ่อแลGช่วยอนุญาGmต ขออนุมัCติพระธาติชัยภูFมิสาวทุ่งกระเจีGยวเฮ็ดใจลูกตกGm | F | Gmหลุม..ให้เป็นเขนชัยภูCมิ..สมใจแหน่เDm | C | Dmด้อ

มาชัยภูDmมิ.. ตกหลุDmมรักลูกพ่อแFบ่าวบ้านไกGmลคงสิตายแน่ ๆCmโดนลูกพ่อแCล..เป่าใจละเมAmพระธาตุชัยภูDmมิ.. ขอจงมาอุ่Gมฮักลูกแหน่เด้Dmพ้อหม่องเซาเมื่Amอย เมื่อหาเจ้าเGmจออย่าให้หนาวใจเด้Cอ สาวภูFแลนคา

Dm | A# |C | F |
Dm | Dm |Gm | C |F | C | F |
Am | C |G C | F |

* | ** | *** | **** |

Dm | A# |

อย่าให้หนาวใจเด้Cอ สาวชัDmยภูมิ

Dm | A# |G | C |
Gm Am | Gm |Am | Dm |C | Dm |คอร์ดเพลง บาสโลป หนาวลมที่ภูแลนคา ท็อป นรากร

เนื้อเพลง บาสโลป หนาวลมที่ภูแลนคา ท็อป นรากร มาชัยภูมิ ตกหลุมรักลูกแล สาวนคร กาหลงงามแท้ หนาวดวงแด ที่ภูแลนคา พระธาตุชัยภูมิ ที่เจ้าคุณต่อก่อสูงแซมฟ้า เด่นงามค้ำภูแลนคา ดึงให้เรามา เพื่อหากันเจอ หม่องมาทำบุญ หม่องมาค้ำคูนโชคชะตา หม่องชมวิวแบบพานอราม่า ผู้ใด๋บ่มา สิเสียดายเดอ กราบพ่อพญาแล ให้ยู้บุญแผ่ ลูกหลานแหน่เด้อ มีผู้สาวนำเที่ยวคือเธอ สามลมละเมอ ซุกหลังเธอมาใส่ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ เฮ่ยย่ะ ชัยภูมิมีรถยนต์แล่นผ่าน เพลงเก่าเล่าขาน ที่ครูพงษ์ศักดิ์ว่าไว้ เพลิน พรหมแดน ร้องชัยภูมิบ้านอ้าย เมื่องที่ภูมิมีชัย จึงชื่อชัยภูมิ เมื่องที่ภูมิมีชัย จึงชื่อชัยภูมิ โจมมือ คนดี ถวายบานศรี วอนพระสารีฯช่วยคุ้ม ขอพ่อแลช่วยอนุญาต ขออนุมัติพระธาติชัยภูมิ สาวทุ่งกระเจียวเฮ็ดใจลูกตกหลุม ให้เป็นเขนชัยภูมิ สมใจแหน่เด้อ มาชัยภูมิ ตกหลุมรักลูกพ่อแล บ่าวบ้านไกลคงสิตายแน่ๆโดนลูกพ่อแล เป่าใจละเมอ พระธาตุชัยภูมิ ขอจงมาอุ่มฮักลูกแหน่เด้อ พ้อหม่องเซาเมื่อย เมื่อหาเจ้าเจอ อย่าให้หนาวใจเด้อ สาวภูแลนคา อย่าให้หนาวใจเด้อ สาวชัยภูมิ