พักผ่อนเพื่อกลับมาต่อสู้

 คณะขวัญใจ อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พักผ่อนเพื่อกลับมาต่อสู้ คณะขวัญใจ

G | Cm G |Am D | G |

อยาGกจะออกเดินทาCงไปให้ไกDลจากตรงนี้GอยาCกหลบหนีความจริGง บางสิ่Cmงที่ฉันเผชิGบังเอิAmญพบพาหลายหลาDก มากมาCย ไม่ซ้ำGกันวัAmนบางวัน บางอารมDณ์ ขืนขมช้ำในG

ไร้ใคCร ไม่มีคGนเข้าใจภาAmยในใจที่มันอ่อBmนแอขอAmแค่เพียงสักวัDน..ให้ฉันได้เดินGทางไป

G | G |C | C |Am D | G |

ดวงGอาทิตย์สาดแสง ร้อนแรCงในเช้าที่สดGใสสาCยลมปลิวไสDว พัดพGา..พัCดพาใCmจ..ที่มัBmนอ่อนแอโรEmยราหวAmนคืนกลับมDา ฟื้นคืนใหG D7ม่

หัวใจGดั่งดอกทานตะวัน เบิกบาCน งดงามตGแหงCนหน้า..ขึ้นบนCmนภา ท้าทาGยืCนบนพื้นดิCmน มั่นคBmงอ่อนโยนร้อEmยเรียงรายแม้Amจะตาย..D  ฉันไม่หวั่Gฉันไม่หวั่Cน ฉันไม่หวั่Dน ฉันไม่กลัG

C | G |C | G |
C | G |Am D | G D |

* | ** | * | ** |

G |

ตื่GนมาพบความจริCง.. ที่มัCmนไม่ใช่ความฝัGแต่Cต้องอยู่กับมัGน เพราะฉัCนไม่อาจหลีกหCmนีไม่อาAmจหลบหนีความจริDง ต้องCเผชิญฝ่าฟัCmน..คอร์ดเพลง พักผ่อนเพื่อกลับมาต่อสู้ คณะขวัญใจ

เนื้อเพลง พักผ่อนเพื่อกลับมาต่อสู้ คณะขวัญใจ อยากจะออกเดินทางไปให้ไกลจากตรงนี้ อยากหลบหนีความจริง บางสิ่งที่ฉันเผชิญ บังเอิญพบพาหลายหลาก มากมาย ไม่ซ้ำกัน วันบางวัน บางอารมณ์ ขืนขมช้ำใน ไร้ใคร ไม่มีคนเข้าใจ ภายในใจที่มันอ่อนแอ ขอแค่เพียงสักวัน ให้ฉันได้เดินทางไป ดวงอาทิตย์สาดแสง ร้อนแรงในเช้าที่สดใส สายลมปลิวไสว พัดพา พัดพาใจ ที่มันอ่อนแอโรยรา หวนคืนกลับมา ฟื้นคืนใหม่ หัวใจดั่งดอกทานตะวัน เบิกบาน งดงามตา แหงนหน้า ขึ้นบนนภา ท้าทาย ยืนบนพื้นดิน มั่นคงอ่อนโยนร้อยเรียงราย แม้จะตาย ฉันไม่หวั่น ฉันไม่หวั่น ฉันไม่หวั่น ฉันไม่กลัว ตื่นมาพบความจริง ที่มันไม่ใช่ความฝัน แต่ต้องอยู่กับมัน เพราะฉันไม่อาจหลีกหนี ไม่อาจหลบหนีความจริง ต้องเผชิญฝ่าฟัน