กำพร้าคนจริงใจ

 วิด ไฮเปอร์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต คนโสด
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ Hyper
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: ศราวุธ แสงบุตรสังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

C#m B | A B |
C#m B | A C#m |

C#m B | A B |
C#m B | A C#m |

อกหักซ้ำซ้ำเสียจนช้ำในC#mมอบรักมอบความจริงใจAเขากลับเอาไปB ปู้ยี่ปู้ยำEคนเล่า คนแล้Aว ต้องปลูกไร่แห้วแทบหัวคะมำEหน้าตาก็ไม่เห็นดำF#m แต่ใจดกดำAเหมือนกันทุกBคน

ต้องเจอะชาตินี้ ต้องมีสัC#mกนางหวังแล้วก็โดนทำพัAต้องอ้างต้องว้าBงมากี่หน้าEฝนเพื่อนมีเมียหลวAง จนควงเมียน้อยห้อยตามทุกคEแต่เรา ยังทุกข์ ยังทF#mไม่เจอะสักคBน ไม่เจอสักEราย

ผมโชคไม่ดีA เกิดมาชาตินี้อาภัพหนักEหนามีมือ มีแขF#mน มีขา แต่ดันกำพร้Bาผู้หญิงจริงEใจจุดธูปร้อยดอBก บอกเทวดาว่าผมเดียวดF#mายผมอยากจะมีคู่ใจE ให้ชื่นหัวใF#mจสักคนเถิดหนB

จะหมั่นเข้าวัดทำบุญทุกวัC#mกุศลอาจดลบันดาAล..ให้หลุดพ้Bนอาการเหว่Eว้าคนหนึ่งก็พAอ และจะไม่ขอให้สวยหยาดEฟ้าจริงใจก็พอแล้วหนF#mช่วยเวทนBาลูกช้างเถิดเอE

C#m | C#m |C#m | C#m |
C#m | C#m |C#m | C#m | E |

* | ** |

ช่วยทีเถิดโชคชะตF#mช่วยหนุ่มกำพร้าBคนนี้เถิดE | B | Eเอย..คอร์ดเพลง กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ Hyper อกหักซ้ำซ้ำเสียจนช้ำใน มอบรักมอบความจริงใจ เขากลับเอาไป ปู้ยี่ปู้ยำ คนเล่า คนแล้ว ต้องปลูกไร่แห้วแทบหัวคะมำ หน้าตาก็ไม่เห็นดำ แต่ใจดกดำเหมือนกันทุกคน ต้องเจอะชาตินี้ ต้องมีสักนาง หวังแล้วก็โดนทำพัง ต้องอ้างต้องว้างมากี่หน้าฝน เพื่อนมีเมียหลวง จนควงเมียน้อยห้อยตามทุกคน แต่เรา ยังทุกข์ ยังทน ไม่เจอะสักคน ไม่เจอสักราย ผมโชคไม่ดี เกิดมาชาตินี้อาภัพหนักหนา มีมือ มีแขน มีขา แต่ดันกำพร้าผู้หญิงจริงใจ จุดธูปร้อยดอก บอกเทวดาว่าผมเดียวดาย ผมอยากจะมีคู่ใจ ให้ชื่นหัวใจสักคนเถิดหนา จะหมั่นเข้าวัดทำบุญทุกวัน กุศลอาจดลบันดาล ให้หลุดพ้นอาการเหว่ว้า คนหนึ่งก็พอ และจะไม่ขอให้สวยหยาดฟ้า จริงใจก็พอแล้วหนา ช่วยเวทนาลูกช้างเถิดเอย ช่วยทีเถิดโชคชะตา ช่วยหนุ่มกำพร้าคนนี้เถิดเอย