Hi5

 วิด ไฮเปอร์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง Hi5 วิด ไฮเปอร์ Hyper
สังกัดค่าย: RSiam (อาร์สยาม)

Dm | F |Gm C | F |

พี่ความรู้ต่ำDm กดส่งข้อความCได้ก็ดีถมFวัน ๆA ตากแดด ตากลDmเรื่องรสนิยCม พี่ไม่เอFาอ่าว

ไร้อินเตอร์เน็Gmต อีเมล์แอดเดรCสไม่มีกับเขGmจะด้วCยเหตุนี้หรือเปล่Fถึงทำให้เจ้A#า..ค่อย ๆ เปลี่ยนAไป

เข้ากรุงเรียนต่Dmอ พี่ได้แต่รCอ ก็ไม่โทรหFเจ้าบอAกไม่มีเวลDmา ตั้งหน้าตั้งตCา นั่งทำ HiF5คงเป็นการบ้าGmน หรือไม่ก็งาCน..ที่ครูมอบหมGmายเอาะเถอCะ ให้เจ้าทำไปFพี่ไม่กวนใGmจ ไว้ค่CอยโทรFมา

ถามเพื่อนมันดูDm อยากรู้Cว่าคืออะไDmเพื่อนเปิCดให้ดู Hi5A#  พี่ตกกะใจC ตะลึงหน้Fาชาเห็นเจ้ากอดจูDmบ..กับชายในรูปเต็ม ๆ สองGmตาบรรยายCใต้ภาพไว้ว่Fา..คนนี้แหละหนGmา..เจ้ารักหมดใจC

พี่ความรู้ต่ำDm กดส่งข้อควาCมว่าจบเท่านี้Fวิ่งตาAมเทคโนโลยีDm วิ่งตามคนดีC พี่สู้ไม่ได้Fให้เพื่อนคนเก่Gmา..ส่งเมล์บอกเจ้Cา..ว่าพี่เข้าGmใจช่วยพิมพ์Cคอมเม้นกลับไปFถึงคนหลายใGmจ ขอให้CโชคFดี

Dm | Dm |

A# C | F Dm |A# C | F |

* | ** |

ให้เพื่อนคนเก่Gmา..ส่งเมล์บอกเจ้Cา..ว่าพี่เข้าGmใจหัดคอมCพ์เก่งได้เมื่อไหFร่จะเปิดเว็บไซGmต์ ช้ำCใจ ดอทFคอม

Gm C | F | ( x2 ) | F |คอร์ดเพลง Hi5 วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง Hi5 วิด ไฮเปอร์ Hyper พี่ความรู้ต่ำ กดส่งข้อความได้ก็ดีถม วันๆตากแดด ตากลม เรื่องรสนิยม พี่ไม่เอาอ่าว ไร้อินเตอร์เน็ต อีเมล์แอดเดรสไม่มีกับเขา จะด้วยเหตุนี้หรือเปล่า ถึงทำให้เจ้า ค่อยๆเปลี่ยนไป เข้ากรุงเรียนต่อ พี่ได้แต่รอ ก็ไม่โทรหา เจ้าบอกไม่มีเวลา ตั้งหน้าตั้งตา นั่งทำ Hi5 คงเป็นการบ้าน หรือไม่ก็งาน ที่ครูมอบหมาย เอาะเถอะ ให้เจ้าทำไป พี่ไม่กวนใจ ไว้ค่อยโทรมา ถามเพื่อนมันดู อยากรู้ว่าคืออะไร เพื่อนเปิดให้ดู Hi5 พี่ตกกะใจ ตะลึงหน้าชา เห็นเจ้ากอดจูบ กับชายในรูปเต็มๆสองตา บรรยายใต้ภาพไว้ว่า คนนี้แหละหนา เจ้ารักหมดใจ พี่ความรู้ต่ำ กดส่งข้อความว่าจบเท่านี้ วิ่งตามเทคโนโลยี วิ่งตามคนดี พี่สู้ไม่ได้ ให้เพื่อนคนเก่า ส่งเมล์บอกเจ้า ว่าพี่เข้าใจ ช่วยพิมพ์คอมเม้นกลับไป ถึงคนหลายใจ ขอให้โชคดี ให้เพื่อนคนเก่า ส่งเมล์บอกเจ้า ว่าพี่เข้าใจ หัดคอมพ์เก่งได้เมื่อไหร่ จะเปิดเว็บไซต์ ช้ำใจ ดอทคอม