นิ้วนางข้างขวา

 วิด ไฮเปอร์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นิ้วนางข้างขวา วิด ไฮเปอร์ Hyper
สังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

F C | F |

แค่คนแอบรัFก หวังมาAก ก็คงไม่ไDmด้นิ้วนางข้างซ้าA#ย เธอสวมCแหวนแทนเจ้าFของประกาศให้รู้A#..ว่าเธDอมีแล้วคู่Gmครองพี่มีCสิทธิ์เพียงแค่Fมอง ไม่มีGmสิทธิ์จองหัวCใจ

พี่มาก่อนเขFา แต่เขAาคงมีดีDmกว่าไร้วาสนA#า พี่ฝืนCชะตาไม่FไหวคนมาทีหลัA#ง.. ได้ครอDงใจน้องทั้งGmใจเจ้าดีC พี่ก็อวยชัFย แต่ขอCได้ไหมสักFอย่าง

นิ้วนางข้างซ้A#าย..สวมแหวCนเขาไว้เถิดFหนาแต่นิ้วนางข้างขวA#า.. แบ่งมCาให้พี่สักDmข้างแหวนทองวงนี้A#.. แทนรักที่Am ครึ่ง ๆ กลาGmง ๆช่วยสวCมไว้ที่นิ้วนาFข้างที่มัGmน..ไม่มีความหมCาย

แค่คนแอบรัFก.. ที่ยัAงคงรักเธอDmอยู่ไร้สิทธิ์เคียงคู่A# ก็ขอCอยู่ตามซอกFใจเผื่อต่อจากนี้A#..เธอมอDงที่แหวนยามGmใดวูบหนึ่Cงคิดถึงผู้ชาFย..ที่รักหมดใจC แม้เธอไม่Fเอา

A# C | Dm |A# C | Dm |

Gm Am | A# Am |Gm Am | C |

* | ** |

A# | Am C |F |คอร์ดเพลง นิ้วนางข้างขวา วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง นิ้วนางข้างขวา วิด ไฮเปอร์ Hyper แค่คนแอบรัก หวังมาก ก็คงไม่ได้ นิ้วนางข้างซ้าย เธอสวมแหวนแทนเจ้าของ ประกาศให้รู้ ว่าเธอมีแล้วคู่ครอง พี่มีสิทธิ์เพียงแค่มอง ไม่มีสิทธิ์จองหัวใจ พี่มาก่อนเขา แต่เขาคงมีดีกว่า ไร้วาสนา พี่ฝืนชะตาไม่ไหว คนมาทีหลัง ได้ครองใจน้องทั้งใจ เจ้าดี พี่ก็อวยชัย แต่ขอได้ไหมสักอย่าง นิ้วนางข้างซ้าย สวมแหวนเขาไว้เถิดหนา แต่นิ้วนางข้างขวา แบ่งมาให้พี่สักข้าง แหวนทองวงนี้ แทนรักที่ ครึ่งๆกลางๆช่วยสวมไว้ที่นิ้วนาง ข้างที่มัน ไม่มีความหมาย แค่คนแอบรัก ที่ยังคงรักเธออยู่ ไร้สิทธิ์เคียงคู่ ก็ขออยู่ตามซอกใจ เผื่อต่อจากนี้ เธอมองที่แหวนยามใด วูบหนึ่งคิดถึงผู้ชาย ที่รักหมดใจ แม้เธอไม่เอา