แย่ง

 วิด ไฮเปอร์ Hyper สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แย่ง วิด ไฮเปอร์ Hyper
สังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

A B | G#m C#m |F#m B | E |

ฉันEไม่สนใจ..ว่าเธC#mอนั้นมีใครฉัF#mนไม่สนใจ..ว่าเธอBเป็นของใครเพราEะฉันรักเธอ อยากมีC#mเธอชิดใกล้ไม่F#mว่าทางใด อยากทำเBพื่อได้เธอ

 A  ฉันเองก้อรู้C..ว่าทำEไปคงไม่ดีC#m F#m  แต่ใจที่มีBมันสั่งให้Eทำ   อยาAกเคียงใกล้เธBอ อยาG#mกจะทำอย่างนั้C#m   ไม่ช้าสักวัF#mน.. ตัวฉันBต้องได้เธE

แค่เธอเป็นแฟนกับเขA าฉันคิBดว่าไม่สำคัEก้อคนอย่างฉัAน..รักเธBอได้มากกว่าเขEไม่อยากให้เขAาและเธBอ.. อยู่G#mกันไปยืดยC#mาวจะขัดขวF#mาง แย่งเอBาหัวใจเธอมE (B)

เพราEะฉันรู้ดี..ว่าเขC#mาไม่จริงใจเพรF#mาะเขามีใคร แอบลวBงใจของเธอเขาEเฝ้าทำดี..ตบตาC#mเธอให้เซ้อฉันF#mจึงต้องดึง..ฉุดเธอBจากเขามา

Am | E |Am | E |
Am | G#m C#m |F#m B | E |

* | * |

ไม่อยากให้เขAาและเธBอ.. อยู่G#mกันไปยืดยC#mาวจะขัดขวF#mาง แย่งเอBาหัวใจเธอA | Eมาคอร์ดเพลง แย่ง วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง แย่ง วิด ไฮเปอร์ Hyper ฉันไม่สนใจ ว่าเธอนั้นมีใคร ฉันไม่สนใจ ว่าเธอเป็นของใคร เพราะฉันรักเธอ อยากมีเธอชิดใกล้ ไม่ว่าทางใด อยากทำเพื่อได้เธอ ฉันเองก้อรู้ ว่าทำไปคงไม่ดี แต่ใจที่มีมันสั่งให้ทำ อยากเคียงใกล้เธอ อยากจะทำอย่างนั้น ไม่ช้าสักวัน ตัวฉันต้องได้เธอ แค่เธอเป็นแฟนกับเข าฉันคิดว่าไม่สำคัญ ก้อคนอย่างฉัน รักเธอได้มากกว่าเขา ไม่อยากให้เขาและเธอ อยู่กันไปยืดยาว จะขัดขวาง แย่งเอาหัวใจเธอมา เพราะฉันรู้ดี ว่าเขาไม่จริงใจ เพราะเขามีใคร แอบลวงใจของเธอ เขาเฝ้าทำดี ตบตาเธอให้เซ้อ ฉันจึงต้องดึง ฉุดเธอจากเขามา ไม่อยากให้เขาและเธอ อยู่กันไปยืดยาว จะขัดขวาง แย่งเอาหัวใจเธอมา