คืนใจ

 มาลีฮวนน่า เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คืนใจ มาลีฮวนน่า

Em | C |D7 | Em |C | D7 |

โอ้เด็กน้อGย กลอยใจD..ของพี่เอEmย..เพิ่Cง..ผ่านฝDน.. ล้อลGมพ้นทนแดดหนEmาว..ชั่Cว..เสี้ยวใจD.. พัดใบแกว่Gง..ใบน้อยเจ้าอ่อนแรAmง สิ้นแสDงเหลือค่ำคืGน..

ใบไม้เจ้าร่วEmง.. ใบไม้เจ้าร่วCง..ใบไม้เจ้าร่วD7ง..

หลับเถิดหนGา นิทรDาฝันนิรันด์เถิEmแดดลาลัGบ.. พ้นตDนคนพ้นขวากหนEmามชั่CวชีวิตคDน นิทราเปลี่GยนยังเหลือรอยขีดเขีAmยน.. บันทึDกไว้แทนตัG

** | *** |

Em | C |D7 | Em |C | D7 |

* | ** | *** | ** |

คืนสู่อ้อมดิG

Em | C |D7 | Em |คอร์ดเพลง คืนใจ มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง คืนใจ มาลีฮวนน่า โอ้เด็กน้อย กลอยใจ ของพี่เอย เพิ่ง ผ่านฝน ล้อลมพ้นทนแดดหนาว ชั่ว เสี้ยวใจ พัดใบแกว่ง ใบน้อยเจ้าอ่อนแรง สิ้นแสงเหลือค่ำคืน ใบไม้เจ้าร่วง ใบไม้เจ้าร่วง ใบไม้เจ้าร่วง หลับเถิดหนา นิทราฝันนิรันด์เถิด แดดลาลับ พ้นตนคนพ้นขวากหนาม ชั่วชีวิตคน นิทราเปลี่ยน ยังเหลือรอยขีดเขียน บันทึกไว้แทนตัว คืนสู่อ้อมดิน