วิถีคนจร

 มาลีฮวนน่า เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วิถีคนจร มาลีฮวนน่า

Am | E |Am | E |

ย้อAmนนึกถึง เรื่องราวร้าวเจ็EบแปลบแปลบวัCนวัยพัดพาใจให้Eอ่อนไหวไปตามกันเข็Amญทุกข์ให้หลุดพ้น เพื่อคEนพ้นทุกข์เข็ญCลงเหลือนวันคืนวัยยังEอ่อนไหวด้วยตัวตน

 C  เปลื้องปลดทุกข์ให้ร่มDเย็นให้นำEmพา C  ทุกข์อย่างยากให้ใจDเป็นดั่งแสวงหEm   ให้ได้มGา.. พึ่งพAmาสู่จุดหมEmาย

ฝันAmใฝ่ ณ จุดนี้หวังทวีEจุดข้างหน้าจุCดไฟให้หัวใจลุกEโชนโถมคืนวันทิ้งทุกAmข์ได้อย่างหวัง เหลือพลัEงแห่งวิญญาณCาเป็นเรื่องตำนาน การกEล่าวขานที่ผ่านมา

 C  อาทิตย์ลาDลับล่วงรักห่วงEmหวง C  ยังใฝ่หาใฝ่ฝัDนให้นำพาEm   ดั่งเวลGาค่าที่เป็Amนเช่นคนEmจร

C | D | Em |
C | D | Em |
G | A | Em |

** | * | *** |

C | D | Em | ( Fade Out )คอร์ดเพลง วิถีคนจร มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง วิถีคนจร มาลีฮวนน่า ย้อนนึกถึง เรื่องราวร้าวเจ็บแปลบแปลบ วันวัยพัดพาใจให้อ่อนไหวไปตามกัน เข็ญทุกข์ให้หลุดพ้น เพื่อคนพ้นทุกข์เข็ญ หลงเหลือนวันคืนวัยยังอ่อนไหวด้วยตัวตน เปลื้องปลดทุกข์ให้ร่มเย็นให้นำพา ทุกข์อย่างยากให้ใจเป็นดั่งแสวงหา ให้ได้มา พึ่งพาสู่จุดหมาย ฝันใฝ่ ณ จุดนี้หวังทวีจุดข้างหน้า จุดไฟให้หัวใจลุกโชนโถมคืนวัน ทิ้งทุกข์ได้อย่างหวัง เหลือพลังแห่งวิญญาณ มาเป็นเรื่องตำนาน การกล่าวขานที่ผ่านมา อาทิตย์ลาลับล่วงรักห่วงหวง ยังใฝ่หาใฝ่ฝันให้นำพา ดั่งเวลาค่าที่เป็นเช่นคนจร