รู้หน้าไม่รู้ใจ

 ไผ่ พงศธร ลูกทุ่ง หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รู้หน้าไม่รู้ใจ ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: เฉลิมพล มาลาคำเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Fm |

G# Cm | Fm |A#m D# | Cm C# |
A#m D# | Fm D# | Fm |

หน้าสวย ๆG# ตากลม ๆD# อมยิ้มG#หวาน ๆ .Cm.

 Fm  แต่ว่าใจนงคราญ..อ่านดูบ่มีได้   ใจบ่ตรงกับหน้า เหลือแฮงอ้ายหลงเชื่อ   เด้...น้อ..นอออออ..   เมื่อรักเจ้าเข้าแล้ว ยามผิดหวังจั่งได้ฮู้   คนรู้หน้า ไม่รู้ใจ..

Fm D# | Fm |G# D# | Cm |
G# | A#m |A#m D# | Fm |Fm | Fm |

คนอะไFmรใจไม่ดีเหมือนหน้าตาต้องเสียเวลFmากับคนรู้หน้าไม่รู้Cmใจเห็นเพียงภายนอG#ก ดูซื่อ ๆ ใส ๆA#mส่วนลึกภายในG# เชื่อไม่ได้เสียเลFm

หน้าตFmา ท่าทางเป็นคนใจดีกุลสตA#mรีทั้งวาจาเอื้อนเอ่Fmหลงเงา หลงรูG#ป ดูน่ารักจริงเA#mอยคิดไม่ถึงเลG#ย..ว่าใจD#ไม่เหมือนหน้Fmาตา

เจ็บปCmวดเสียจริงหนอเรFmกับคำเว้Fmา ว่าฮักเฮาตลอดเวCmลาแค่เขFmา..เอาผักชีโรยG#หน้าให้เป็นบ้Cmา..รักเธอจนหมดG#ใจ..

Fm | Fm |Fm | Fm | Fm |

 Fm  หน้าใส ๆ แต่ว่าใจดำฮ้าย   หน้าใส ๆ แต่ว่าใจดำฮ้าย   คนสิตายคืออ้ายฮู้บ่อ   เจ้านั่นน่อนั่นน่อนั่นน่อ   เจ้านั่นน่อน่อน่อน่อ   ช่างมาลวงหลอกล่อให้หลงเพ้อป่วงฝัน

คนที่จริงใFmจคืออ้ายนี้ บ่ได้มีมารยG#หน้าจั่งได้ใจกะจั่งซั่Fmน..แต่ว่าใจเจ้Fmาคือโพดแท้ปลิ้นปานฝ่ามือบ่ซื่อต่อกัG#เจ็บปวดย้อนคนFmหน้าตาดี ที่ยิ้มให้ทุกวัG#ไม่รู้เธอนั้D#นคิดยังไงกับเรFm

ใจสั่Cmง หรือสมองบัFmญชารูปร่างหน้าตFmา จะให้เชื่อส่วนไหนกันเล่G#คำพูดหวาน ๆ Fmอ้อยตาล กะบ่เท่าG#อ้ายเลยต้องเศร้D#า ย้อนคนจั่งเจ้Cmานั้นบ่จริงFmใจ

 Fm  จำเอาไว้มักใจเอ้ยฮู้บ่   จำเอาไว้บักใจเอ้ยฮู้บ่   คนนั้นนอ นั้นนอ นั่นนอ   เห็นหน้าตารูปร่างอย่าหลงฟ้าวเชื่อเขา   เว้าม่วน ๆ ยิ้มให้เก่ง ๆ   เว้าม่วน ๆ ละยิ้มให้เก่ง ๆ   บอกตัวเองให้มึงจำไว้ว่า..   คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ..

Fm | G# D# | Fm |
Fm | G# |Fm | G# D# |

Fm | Fm |Fm | Fm | Fm |
Fm | Fm | ( x3 ) | Fm |คอร์ดเพลง รู้หน้าไม่รู้ใจ ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง รู้หน้าไม่รู้ใจ ไผ่ พงศธร หน้าสวยๆตากลมๆอมยิ้มหวานๆ แต่ว่าใจนงคราญ อ่านดูบ่มีได้ ใจบ่ตรงกับหน้า เหลือแฮงอ้ายหลงเชื่อ เด้ น้อ นอออออ เมื่อรักเจ้าเข้าแล้ว ยามผิดหวังจั่งได้ฮู้ คนรู้หน้า ไม่รู้ใจ คนอะไรใจไม่ดีเหมือนหน้าตา ต้องเสียเวลากับคนรู้หน้าไม่รู้ใจ เห็นเพียงภายนอก ดูซื่อๆใสๆส่วนลึกภายใน เชื่อไม่ได้เสียเลย หน้าตา ท่าทางเป็นคนใจดี กุลสตรีทั้งวาจาเอื้อนเอ่ย หลงเงา หลงรูป ดูน่ารักจริงเอย คิดไม่ถึงเลย ว่าใจไม่เหมือนหน้าตา เจ็บปวดเสียจริงหนอเรา กับคำเว้า ว่าฮักเฮาตลอดเวลา แค่เขา เอาผักชีโรยหน้า ให้เป็นบ้า รักเธอจนหมดใจ หน้าใสๆแต่ว่าใจดำฮ้าย หน้าใสๆแต่ว่าใจดำฮ้าย คนสิตายคืออ้ายฮู้บ่อ เจ้านั่นน่อนั่นน่อนั่นน่อ เจ้านั่นน่อน่อน่อน่อ ช่างมาลวงหลอกล่อให้หลงเพ้อป่วงฝัน คนที่จริงใจคืออ้ายนี้ บ่ได้มีมารยา หน้าจั่งได้ใจกะจั่งซั่น แต่ว่าใจเจ้าคือโพดแท้ ปลิ้นปานฝ่ามือบ่ซื่อต่อกัน เจ็บปวดย้อนคนหน้าตาดี ที่ยิ้มให้ทุกวัน ไม่รู้เธอนั้นคิดยังไงกับเรา ใจสั่ง หรือสมองบัญชา รูปร่างหน้าตา จะให้เชื่อส่วนไหนกันเล่า คำพูดหวานๆอ้อยตาล กะบ่เท่า อ้ายเลยต้องเศร้า ย้อนคนจั่งเจ้านั้นบ่จริงใจ จำเอาไว้มักใจเอ้ยฮู้บ่ จำเอาไว้บักใจเอ้ยฮู้บ่ คนนั้นนอ นั้นนอ นั่นนอ เห็นหน้าตารูปร่างอย่าหลงฟ้าวเชื่อเขา เว้าม่วนๆยิ้มให้เก่งๆเว้าม่วนๆละยิ้มให้เก่งๆบอกตัวเองให้มึงจำไว้ว่า คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ