เจ้าถนน

 50 STUDIO เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ้าถนน 50 STUDIO
เนื้อร้อง/ทำนอง: เมืองแมนเรียบเรียง: เมืองแมน

Gm | A# |F | Gm |
Gm | A# |F | Gm |

หยอกล้Gmอกันทุกวันเมื่อก่อนนั้A#น..ดูเหมือนฉันนั้นสำคัFโลกใบนี้ช่างสวยงาGm

มีบ้านน้อGmย มีขนม แม้ซุกซA#น พวกเขาก็ชมไม่เคยบ่Fน เคยว่าเลยสักคำGm

แต่มัCmนเปลี่ยนไป..ตอนไหGmนกันแน่ไม่แยแCmส ไม่มีแม้เหลียวมอGmปล่อยฉัCmนไว้บน..ถนนGmทอดยาวน้ำตาซึCmม ตัวสั่นเพราะฉันกลัGmว..

สี่เท้Gmาย่ำบนถนน ไม่เคยกลัA#วทั้งฟ้าและฝนต้องอดทFน ไม่ทน ก็อดตาGmเพียงเศษอาหาD#รในจานตรงนั้นจะป้อนหรือโยA#น ก็แล้วแต่ท่านมีเป้าหมาFย รอดตายให้ผ่านวัGm

ทั้งหมดนี้F.. ก็เพราะเธอ..(ไอ้นมนุษย์ผู้ประเสริฐ)

Gm | A# |F | Gm |
Gm | A# |F | Gm |

สายตGmามากมาย เจ้าถิ่A#นทั้งหลายหมายตFา ต้อนรับน้องใหGmม่ไม่มีตรงไหGmนให้ฉันได้นอน เจอคนก็ร้อA#งโห่ไล่ผลักไสF..ฉันไปให้พ้นทาGm

ผิดอันใCmดเล่าเธอ ช่วยตอGmบฉันทีจากนี้Cm จะได้เลิกทำGmส่งเสีCmยงเห่าหอน เพียงแGmค่อ้อนวอนให้เธอรู้Cm ฉันยังคอยอยู่ตรงนี้Gm..

* | ** |

Gm | A# | F | Gm |
Gm | A# | F | Gm |

* | * | ** |คอร์ดเพลง เจ้าถนน 50 STUDIO

เนื้อเพลง เจ้าถนน 50 STUDIO หยอกล้อกันทุกวัน เมื่อก่อนนั้น ดูเหมือนฉันนั้นสำคัญ โลกใบนี้ช่างสวยงาม มีบ้านน้อย มีขนม แม้ซุกซน พวกเขาก็ชม ไม่เคยบ่น เคยว่าเลยสักคำ แต่มันเปลี่ยนไป ตอนไหนกันแน่ ไม่แยแส ไม่มีแม้เหลียวมอง ปล่อยฉันไว้บน ถนนทอดยาว น้ำตาซึม ตัวสั่นเพราะฉันกลัว สี่เท้าย่ำบนถนน ไม่เคยกลัวทั้งฟ้าและฝน ต้องอดทน ไม่ทน ก็อดตาย เพียงเศษอาหารในจานตรงนั้น จะป้อนหรือโยน ก็แล้วแต่ท่าน มีเป้าหมาย รอดตายให้ผ่านวัน ทั้งหมดนี้ ก็เพราะเธอ (ไอ้นมนุษย์ผู้ประเสริฐ) สายตามากมาย เจ้าถิ่นทั้งหลาย หมายตา ต้อนรับน้องใหม่ ไม่มีตรงไหนให้ฉันได้นอน เจอคนก็ร้องโห่ไล่ ผลักไส ฉันไปให้พ้นทาง ผิดอันใดเล่าเธอ ช่วยตอบฉันที จากนี้ จะได้เลิกทำ ส่งเสียงเห่าหอน เพียงแค่อ้อนวอน ให้เธอรู้ ฉันยังคอยอยู่ตรงนี้