สายลมกับภูผา

 เฟิร์น กัญญารัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สายลมกับภูผา เฟิร์น กัญญารัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เท่ห์ พอใจเรียบเรียง: ชโยดม พรหมหาราชสังกัดค่าย: หมากแอปเปิ้ลโปรดักชั่นติดต่องานแสดง: 0828487395

F | Am |A# | Am Dm |Gm | C |

น้องเป็นแค่ลFมที่เจ้าแนมบ่เห็นเจ้านั้นเป็Amนสิ่งที่บ่เอื้อมอาจน้องเป็นได้เพียA#งแค่สูญญากาศที่คงบ่อาCจเฮ็ดให้เจ้าไหวหวั่น

ความฮัFกเฮาคือภาพฝันที่มันบ่มีวัAmนว่าสิเป็นไปได้แม่นสิทุ่มเทA#ให้เจ้าคักปานใด๋เจ้าคงบ่สนใจC บ่เคยหัวซา..

ปานภูผAmา.. สายลมพัดหDmากะบ่เคยฮู้สึกแต่ลมยังหวัA#งในใจลึก ๆจักมื้อสิพัCดกลับมาหาภูผาใหม่..

สายลมA#กะยังคงพัด..สาดซัAmดใส่ภูผาบ่มีมื้Gmอ สิเมื่อย สิล้า ทั้งฮู้ดีว่Cาบ่มีค่าคือน้อA#งที่บอกฮักเจ้า สุดท้ายกะเศร้Amา มีน้ำตากะย้อนว่าเจ้Gmาบ่เคยแนมมาแต่น้องกะยังถ่าCเจ้าอยู่คือเก่า

สายลมA#มันโง่เง่าคิดว่าภูเขAmา สิไหว สิสั่นลมบ่ได้พัGmดแฮงคักปานนั้นเป็นได้แค่ฝัCนล่ะฮักเฮา..แต่กะยังอยากเฮ็A#ดซุอย่างบ่เซาถึงแม้ว่าเจ้Amาสิบ่ฮู้สึกน้องกะเป็นสุGmขในใจลึก ๆขอแค่ได้นึCกถึงว่าเทื่อหนึ่ง..กะเคยได้ซึ้งในความฮัก..

A# | Am |Gm | C |
A# | Am |Gm | C |

* | ** | *** |

F A# | F |คอร์ดเพลง สายลมกับภูผา เฟิร์น กัญญารัตน์

เนื้อเพลง สายลมกับภูผา เฟิร์น กัญญารัตน์ น้องเป็นแค่ลมที่เจ้าแนมบ่เห็น เจ้านั้นเป็นสิ่งที่บ่เอื้อมอาจ น้องเป็นได้เพียงแค่สูญญากาศ ที่คงบ่อาจเฮ็ดให้เจ้าไหวหวั่น ความฮักเฮาคือภาพฝัน ที่มันบ่มีวันว่าสิเป็นไปได้ แม่นสิทุ่มเทให้เจ้าคักปานใด๋ เจ้าคงบ่สนใจ บ่เคยหัวซา ปานภูผา สายลมพัดหากะบ่เคยฮู้สึก แต่ลมยังหวังในใจลึกๆจักมื้อสิพัดกลับมาหาภูผาใหม่ สายลมกะยังคงพัด สาดซัดใส่ภูผา บ่มีมื้อ สิเมื่อย สิล้า ทั้งฮู้ดีว่าบ่มีค่า คือน้องที่บอกฮักเจ้า สุดท้ายกะเศร้า มีน้ำตา กะย้อนว่าเจ้าบ่เคยแนมมา แต่น้องกะยังถ่าเจ้าอยู่คือเก่า สายลมมันโง่เง่า คิดว่าภูเขา สิไหว สิสั่น ลมบ่ได้พัดแฮงคักปานนั้น เป็นได้แค่ฝันล่ะฮักเฮา แต่กะยังอยากเฮ็ดซุอย่างบ่เซา ถึงแม้ว่าเจ้าสิบ่ฮู้สึก น้องกะเป็นสุขในใจลึกๆขอแค่ได้นึกถึงว่าเทื่อหนึ่ง กะเคยได้ซึ้งในความฮัก