แค่เผลอ (KAE PLUR)

 GAVIN.D แร็พ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่เผลอ Gavin.D
เนื้อร้อง/ทำนอง: GAVIN.Dโปรดิวเซอร์: NINO

Fm | A#m Cm |
Fm | A#m Cm |

เรื่องจริFmงมันเป็นแบบนี้ อยากอธิบายให้ฟังเหมือนคณA#mะตลกที่เอารอยยิ้ม เอาหน้ากาCmกมาปิดบังเหมือนเริ่ม จาก 0Fm ไปถึง 100 ในระยะสั้น ๆแต่เธอนะเล่A#mนกับใจเป็นประจำทิ้งฉัCmน it was fun for you

 Fm  เธอมีเหตุผลที่จะไป A#m  เธออยู่ในใCmจของใคร ๆ Fm  แล้วหลอกฉันเพื่ออะไร A#m  ได้แค่กายแต่ ไม่ได้ใCmจ ก็ไม่ได้มีประโยชน์

เธอขาดเรC#า เธอก็คงไม่ตายขาดเธCmอฉันต้องอยู่ให้ได้พยายาFmมมองข้ามคนที่เลวร้าย ๆเจ้Cmาทำให้ค่อยเศร้า you know

เธFmอเป็นคนที่ไม่จริงจังกับA#m CmใครเธFmอบริหารเสน่ห์ทำให้ฉันเผลอA#m Cmใจเธอไม่เคยรักFmษาสัญญา เธอไม่เคยเห็A#mนคุณค่Cmไม่Fmรักกัน ตัวฉันไม่เคยสำคัญหยุดเล่A#mนตลกกับความรัCmกฉันที

 Fm | A#mNa..            She a baCmd girl Fm | A#mNa..            She a baCmd girl

เธอไม่เคยเหงาเลFmย เพราะเธอมีเขาเธอไม่เคยขอโทA#mษ เรื่องระหว่างเรCmฉันคิดถึFmงแล้วไงสุดท้ายก็โดนเทA#mเหมือนเดิCmเพิ่มเติม.. Fm  เธอทำเป็นแทบไม่รู้จัก A#m  เธอไม่เคยให้รักกลัCmบมา

อยากเป็นแฟFmนกับเธอจะเป็นจะตายแต่เธอไม่เคยสนใครเธอคA#mบแป๊ป ๆ แล้วเธอก็เลิกCmไป

* | ** |

Truk Give mFme a chanceand I’ll be your manWaA#mlking on the beach, haCmnd in hand

Don’t waFmste more timecuz the clock is tickingพร้อมให้A#mสร้อยแหวนme and yoCmu we be dripping

** | *** | *** |คอร์ดเพลง แค่เผลอ Gavin.D

เนื้อเพลง แค่เผลอ Gavin.D เรื่องจริงมันเป็นแบบนี้ อยากอธิบายให้ฟัง เหมือนคณะตลก ที่เอารอยยิ้ม เอาหน้ากากมาปิดบัง เหมือนเริ่ม จาก 0 ไปถึง 100 ในระยะสั้นๆแต่เธอนะเล่นกับใจเป็นประจำ ทิ้งฉัน it was fun for you เธอมีเหตุผลที่จะไป เธออยู่ในใจของใครๆแล้วหลอกฉันเพื่ออะไร ได้แค่กายแต่ ไม่ได้ใจ ก็ไม่ได้มีประโยชน์ เธอขาดเรา เธอก็คงไม่ตาย ขาดเธอฉันต้องอยู่ให้ได้ พยายามมองข้ามคนที่เลวร้ายๆเจ้าทำให้ค่อยเศร้า you know เธอเป็นคนที่ไม่จริงจังกับใคร เธอบริหารเสน่ห์ทำให้ฉันเผลอใจ เธอไม่เคยรักษาสัญญา เธอไม่เคยเห็นคุณค่า ไม่รักกัน ตัวฉันไม่เคยสำคัญ หยุดเล่นตลกกับความรักฉันที Na She a bad girl Na She a bad girl เธอไม่เคยเหงาเลย เพราะเธอมีเขา เธอไม่เคยขอโทษ เรื่องระหว่างเรา ฉันคิดถึงแล้วไงสุดท้ายก็โดนเทเหมือนเดิม เพิ่มเติม เธอทำเป็นแทบไม่รู้จัก เธอไม่เคยให้รักกลับมา อยากเป็นแฟนกับเธอจะเป็นจะตาย แต่เธอไม่เคยสนใคร เธอคบแป๊ปๆแล้วเธอก็เลิกไป Truk Give me a chance and I’ll be your man Walking on the beach, hand in hand Don’t waste more time cuz the clock is ticking พร้อมให้สร้อยแหวน me and you we be dripping