คนข้างหลัง

 เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนข้างหลัง เจนนี่ & ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น, รัชนก สุวรรณเกตุเรียบเรียง: ปิยวัฒน์ หมื่นสนิท

ถ้าหากว่าฉัA#นยังมีเรี่ยวแรCจะทำAmให้ดี ฉันขอDmสัญญาเพื่อให้คA#นที่เรารัCก..

Dm A# C | Dm A# C |Dm A# | C | C |

น้ำตาของความภูมิDmใจ..มันรินไหCล..ออกมาเต็มสองDmตาอุปA#สรรคปัญหCาทำให้เข้มแข็Dmเคยท้A#อหมดกำลังใCจ ขาแขนAmไม่มีเรี่ยวแรDmแต่ต้องสู้ไปA# เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัA7

คอยเป็นกำลังใจDmคอยห่วงใยC ไม่เคยทอดทิ้งDmกันเหนื่A#อยสักเท่าใด แค่ไหCน ต้องทำให้ถึงฝัDmสู้A#ไม่เคยคิดถอCย หวังเพียAmงต้องมีสักวัDmจนทำให้ฉัA#น..ได้มาถึงวันนี้A7..

ถ้าหากว่าฉัA#นเดินเพียงลำพังCฝั่งฝัAmนคงไม่ถึงสักทีDmขอบคุA#ณกำลังใจที่มี CขอบคุณนF Aะ..ถ้าหากว่าฉัA#นยังมีเรี่ยวแรCจะทำAmให้ดี ฉันขอDmสัญญาเพื่อให้คA#นที่เรารัCกภาคภูมิDmใจ    (A7)

จะเหนื่Dmอยแค่ไหน จะหนักCแค่ไหน อย่าไปท้DmขอA#ให้เดินต่อไCป ตามความฝัDmจะคอGmยเป็นกำลังใจ สัญญาว่A7าจะไม่ทิ้งกันDmเพื่อความฝัA#น สู้มันCจนถึงวันสุดท้Dmาย

A# C | Am Dm |A# | A7 | A7 |

** | ** |

จะทำให้คนA#ที่เรารักC.. ภาคภูมิใจ..

Dm A# C | Dm A# C |Dm A# | C |Dm |คอร์ดเพลง คนข้างหลัง เจนนี่ & ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

เนื้อเพลง คนข้างหลัง เจนนี่ & ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ถ้าหากว่าฉันยังมีเรี่ยวแรง จะทำให้ดี ฉันขอสัญญา เพื่อให้คนที่เรารัก น้ำตาของความภูมิใจ มันรินไหล ออกมาเต็มสองตา อุปสรรคปัญหาทำให้เข้มแข็ง เคยท้อหมดกำลังใจ ขาแขนไม่มีเรี่ยวแรง แต่ต้องสู้ไป เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง คอยเป็นกำลังใจ คอยห่วงใย ไม่เคยทอดทิ้งกัน เหนื่อยสักเท่าใด แค่ไหน ต้องทำให้ถึงฝัน สู้ไม่เคยคิดถอย หวังเพียงต้องมีสักวัน จนทำให้ฉัน ได้มาถึงวันนี้ ถ้าหากว่าฉันเดินเพียงลำพัง ฝั่งฝันคงไม่ถึงสักที ขอบคุณกำลังใจที่มี ขอบคุณนะ ถ้าหากว่าฉันยังมีเรี่ยวแรง จะทำให้ดี ฉันขอสัญญา เพื่อให้คนที่เรารักภาคภูมิใจ จะเหนื่อยแค่ไหน จะหนักแค่ไหน อย่าไปท้อ ขอให้เดินต่อไป ตามความฝัน จะคอยเป็นกำลังใจ สัญญาว่าจะไม่ทิ้งกัน เพื่อความฝัน สู้มันจนถึงวันสุดท้าย จะทำให้คนที่เรารัก ภาคภูมิใจ