คิดฮอดรู้หม้าย (Poster)

 คิว สราวุฒิ เจี๊ยบนิสา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ อีสาน คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดฮอดรู้หม้าย คิว สราวุฒิ Feat เจี๊ยบ นิสา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสา, คิว สราวุฒิเรียบเรียง: เอ็ม นาโนน, ยศดนัย ภู่ทองสังกัดค่าย: หรอยหลาย มิวสิคติดต่องานแสดง: 0824448966

A# C | Am Dm |A# C | F |

A# C | Am Dm |Gm C | F | C |

พี่บ่าFวมาเรียนอยู่รามได้เจอคนงาDmมสาวเมืองหนองคาCหายเหนื่A#อยน้องรู้หม้Cาย ยามเห็นหน้F

น้องกA#ะอุ่นใจคือกัCได้มีอ้ายนั้AmนปรึกษาทุกเวลDmฮู้บ่ว่Gmา.. อ้ายคืA#อที่หนึ่งในใจC

พอแต่ได้จับมืA#อ หย่างไปนำกันCหัวใจน้องมันสั่Amนอยู่ทุกเวลDmพี่บ่าGmวยังคอยห่วงหCาเวลาไม่เจFเมื่อถึงเวลA#าที่พี่บ่าวหลบบ้Cานแม้ตัวห่างกัAmน ยังคิดถึงเสมDmน้องคิGmดฮอดอ้ายหลายเด้Bอ้ายสิคิดฮอดกัFนบ่..

คิดถึงรู้หม้A#าย คนดีCคิดฮอดอีหAmลี  ฮู้บ่Dm..พี่ยังGmคงเฝ้ารCอ..วันพบหน้F Aา..อีสานบ้านเฮA#าหนาวแล้วใจนี้CคิดฮอดอีหลีAm คืออ้ายท่อDsus4 Dนั้น..คิดถึGmงตอนเรากอดกัCน น้องรู้หม้Fาย..

A# C | Am Dm |Gm C | F A |

A# C | Am Dm |Gm C | F |

* | ** |

โอโหะA# Cโอ..      ว่าออ ว่าอAmอ คิดถึงรู้หม้DmายคิดถึงสุดหัวใGmจ คิดถึงแต่น้Cองคนเดียวรู้หม้Fายคิดฮอดอ้ายเด้A#อ ได้ยินน้อCงบ่เมื่อใดสิพ้Amอได้พบหน้าDmกันคิดฮอGmดให้นั้น.C. มันยังอยู่ในหัFวใจ

   วันไหDmน เรามBdimาพบกันGm.. C  ขอกอดให้หายคิดถึFง..คอร์ดเพลง คิดฮอดรู้หม้าย คิว สราวุฒิ Feat เจี๊ยบ นิสา

เนื้อเพลง คิดฮอดรู้หม้าย คิว สราวุฒิ Feat เจี๊ยบ นิสา พี่บ่าวมาเรียนอยู่ราม ได้เจอคนงามสาวเมืองหนองคาย หายเหนื่อยน้องรู้หม้าย ยามเห็นหน้า น้องกะอุ่นใจคือกัน ได้มีอ้ายนั้นปรึกษาทุกเวลา ฮู้บ่ว่า อ้ายคือที่หนึ่งในใจ พอแต่ได้จับมือ หย่างไปนำกัน หัวใจน้องมันสั่นอยู่ทุกเวลา พี่บ่าวยังคอยห่วงหาเวลาไม่เจอ เมื่อถึงเวลาที่พี่บ่าวหลบบ้าน แม้ตัวห่างกัน ยังคิดถึงเสมอ น้องคิดฮอดอ้ายหลายเด้อ อ้ายสิคิดฮอดกันบ่ คิดถึงรู้หม้าย คนดี คิดฮอดอีหลี ฮู้บ่ พี่ยังคงเฝ้ารอ วันพบหน้า อีสานบ้านเฮาหนาวแล้วใจนี้ คิดฮอดอีหลี คืออ้ายท่อนั้น คิดถึงตอนเรากอดกัน น้องรู้หม้าย โอโหะโอ ว่าออ ว่าออ คิดถึงรู้หม้าย คิดถึงสุดหัวใจ คิดถึงแต่น้องคนเดียวรู้หม้าย คิดฮอดอ้ายเด้อ ได้ยินน้องบ่ เมื่อใดสิพ้อได้พบหน้ากัน คิดฮอดให้นั้น มันยังอยู่ในหัวใจ วันไหน เรามาพบกัน ขอกอดให้หายคิดถึง