ผู้สาวขี้เหล้า

 เมย์ จิราพร วงค์ ชนะกันต์ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้สาวขี้เหล้า เมย์ จิราพร Feat.วงค์ ชนะกันต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สะเลอปี้เรียบเรียง: บ่าวบ้านโนนสังกัดค่าย: พอดีม่วน เร็คคอร์ด

Cm G# | Cm G# |Cm G# | Cm |

G# A# | Gm Cm |G# A# | Cm | Cm |

ถืCmกหักหลัง น้ำตาพังหG#ย่าว ๆเจ็บปวดร้Gmาว อ้ายฮักเขา ผู้สาวเก่D#าจึงต้องทำใจGย้Cmอนว่าฮัก อยากได้หยัG#งกะประเคนให้แต่Gmว่าฉากสุดท้ายอ้ายมีคนใหGม่ เจ็บเCmด้

เดินเซG#..มาหาเสี่A#ยวขอเพียว ๆGm ให้เฮาจั๊กจอCmเผื่G#อสิลืมคนหลA#อกคือเขาไD# Gด้285G# อาชา ลีโอA# จัดมาชุดโGmต งานนี้เฮาจ่าCmเลี้ยงส่งG#กับการจากไปA#..ของคนไม่รัCmกดี

เมื่อก่อG#นเป็นคนแสนดีA#มาวันนี้Gmเป็นคนขี้เหล้Cmกะย้อG#นผู้บ่าA#ว..เปลี่ยนผู้สาD#ว ทำให้ฮักพัGตำแก้G#ว ตำแก้ว ตำจอA#เมื่อถูกอ้ายหลGmอก มันก็เลยเป็นลายCmต่างปิดฉาG#กความฮักพัง ๆA# ด้วยน้ำCmเมา

Cm | G# |Gm | G Cm |

* | ** |

เขาG#บ่แม่นพ่อ และกะหน้าA#บ่คือแม่เจ้าเจ้าสิไปแคGmร์เฮ็ดหยังน้องหล่Cmอย่าปล่อG#ยให้พิษสุรA#า..มาทำร้าD#ยชีวิตของเจ้Gปล่อยคG#นที่เขาทิ้งขว้าA#ง ให้ไGmปตามทางของเขCmหลายคG#นที่ยังฮักเจ้A#า ยังมีCmอยู่

G# A# | Gm Cm |G# A# | D# G |
G# A# | Gm Cm |G# A# | Cm |

* | ** |

ปิดฉาG#กความฮักพัง ๆA# ด้วยน้ำCmเมา

G# A# | Gm Cm |G# A# | Cm | Cm |คอร์ดเพลง ผู้สาวขี้เหล้า เมย์ จิราพร Feat.วงค์ ชนะกันต์

เนื้อเพลง ผู้สาวขี้เหล้า เมย์ จิราพร Feat.วงค์ ชนะกันต์ ถืกหักหลัง น้ำตาพังหย่าวๆเจ็บปวดร้าว อ้ายฮักเขา ผู้สาวเก่าจึงต้องทำใจ ย้อนว่าฮัก อยากได้หยังกะประเคนให้ แต่ว่าฉากสุดท้ายอ้ายมีคนใหม่ เจ็บเด้ เดินเซ มาหาเสี่ยว ขอเพียวๆให้เฮาจั๊กจอก เผื่อสิลืมคนหลอกคือเขาได้ 285 อาชา ลีโอ จัดมาชุดโต งานนี้เฮาจ่าย เลี้ยงส่งกับการจากไป ของคนไม่รักดี เมื่อก่อนเป็นคนแสนดี มาวันนี้เป็นคนขี้เหล้า กะย้อนผู้บ่าว เปลี่ยนผู้สาว ทำให้ฮักพัง ตำแก้ว ตำแก้ว ตำจอก เมื่อถูกอ้ายหลอก มันก็เลยเป็นลายต่าง ปิดฉากความฮักพังๆด้วยน้ำเมา เขาบ่แม่นพ่อ และกะหน้าบ่คือแม่เจ้า เจ้าสิไปแคร์เฮ็ดหยังน้องหล่า อย่าปล่อยให้พิษสุรา มาทำร้ายชีวิตของเจ้า ปล่อยคนที่เขาทิ้งขว้าง ให้ไปตามทางของเขา หลายคนที่ยังฮักเจ้า ยังมีอยู่ ปิดฉากความฮักพังๆด้วยน้ำเมา