กล่อม

 รัตนโกสินทร์ เพื่อชีวิต วันแม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กล่อม รัตนโกสินทร์

E G#m | C#m |
E G#m | C#m |

A | E |F#m B | E |

ฟัEงสิฟังคำรัC#mก..ที่แม่ฟูมฟัF#mก..ด้วยรัBกจากใจEกล่อมเจ้Eาให้นอนหลับไหC#mยุงไม่ให้ไต่A ริ้นไม่Bให้ตอE

E G#m | C#m |
E G#m | C#m |

A | E |F#m B | E |

E | C#mฮ...แม่คอยไกวเปF#mล.. เห่ไBป เห่มEบอกเล่Eาเรื่องราวนา ๆC#mสืบทอดกันมAา..ครั้งปู่ย่BาตายาE

เป็นเสียงเพลAงหรือเป็นเสียงสวรC#mรค์ที่ขับกล่อมทุกวัAน..ตั้งแต่ฉันเยาว์วัEยังฝังซึ้G#mงเข้าไปตรึงข้างใF#mได้ยินเข้าทีไBร หวนคิดไปถึงวันวาE

คือเสียงเพลAงที่บรรเลงขับขาC#mนี่แหละคือตำนาAน..เสียงเพลงที่ยิ่งใหEญ่ไม่ติดท็อบฮิG#mต แต่เป็นชีวิตแบบไทF#mกลั่นมาจากหัวใจB..สู่สายใย ให้ฝัEนดี

C#m | A |B | E |
C#m | A |B | E |

* | ** |

ไม่ติดท็อบฮิG#mต แต่เป็นชีวิตแบบไทF#mกลั่นมาจากหัวใจB..สู่สายใย.. ให้ฝันEดีคอร์ดเพลง กล่อม รัตนโกสินทร์

เนื้อเพลง กล่อม รัตนโกสินทร์ ฟังสิฟังคำรัก ที่แม่ฟูมฟัก ด้วยรักจากใจ กล่อมเจ้าให้นอนหลับไหล ยุงไม่ให้ไต่ ริ้นไม่ให้ตอม เฮ แม่คอยไกวเปล เห่ไป เห่มา บอกเล่าเรื่องราวนาๆสืบทอดกันมา ครั้งปู่ย่าตายาย เป็นเสียงเพลงหรือเป็นเสียงสวรรค์ ที่ขับกล่อมทุกวัน ตั้งแต่ฉันเยาว์วัย ยังฝังซึ้งเข้าไปตรึงข้างใน ได้ยินเข้าทีไร หวนคิดไปถึงวันวาน คือเสียงเพลงที่บรรเลงขับขาน นี่แหละคือตำนาน เสียงเพลงที่ยิ่งใหญ่ ไม่ติดท็อบฮิต แต่เป็นชีวิตแบบไทย กลั่นมาจากหัวใจ สู่สายใย ให้ฝันดี ไม่ติดท็อบฮิต แต่เป็นชีวิตแบบไทย กลั่นมาจากหัวใจ สู่สายใย ให้ฝันดี