ก.ข.ค.

 SoCool สตริง เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ก.ข.ค. SoCool โซคูล
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A | E |A | E |

หากรักนั้นคือข้อสอAsus2บ..ตอบคำถาEหากรักนั้นเป็นนิยาAsus2ม ที่จะต้องถามเธEตอบฉันให้ฟังสักหน่Asus2อย ใจแค่อยากรู้อยากวัดG#mไอคิวเธC#mให้คนF#mโง่ ๆ เซ่อ ๆ ฝึกเป็นคBรู

เพราะเรียนไม่ดีเท่าไหAsus2ร่ ไม่ค่อยอ่านหนังสืEแต่ความตั้งใจก็คืAsus2อ..อยากจะเรียนรู้เธEอยากรู้ว่าพรหมลิขิAsus2ต หรือว่าความฟลุ้คให้สอG#mงเรามาเจC#mคำถามF#mที่ฉันและเธBอ เอาอย่างไE E7

ข้อ กAsus2. เธอจะลองคิด..ดูG#mใจต่อข้อ ขF#m. คือเราจะตกBลงคบกัE E7น..ข้อ คF#m. ในใจเธอไม่เคG#mยมีฉันC#7หรือว่าเธอนั้F#mนมีใครจึงกลายF#เป็นฉันเอBที่เป็นก้างขวางคE | (B)อ..

อย่ากลัวว่าเธอกAsus2าผิด..ในคำถาEจะกาข้อใดก็ตาAsus2ม มันคือสิทธิของเธEทุกข้อที่กาคือถูAsus2ก มันคือชีวิตและหัวG#mใจของเธอC#mกาแล้F#mวชีวิตของเธBอจะเปลี่ยนไE E7

** |

Asus2 | G#m |F#m B | E E7 |
F#m | G#m C#7 |F#m B | E E7 |

** |

Asus2 |

ที่เป็นก้างขวางคE | Asus2อ..ที่เป็น ก.ข.คE.คอร์ดเพลง กขค SoCool โซคูล

เนื้อเพลง ก.ข.ค. SoCool โซคูล หากรักนั้นคือข้อสอบ ตอบคำถาม หากรักนั้นเป็นนิยาม ที่จะต้องถามเธอ ตอบฉันให้ฟังสักหน่อย ใจแค่อยากรู้ อยากวัดไอคิวเธอ ให้คนโง่ๆเซ่อๆฝึกเป็นครู เพราะเรียนไม่ดีเท่าไหร่ ไม่ค่อยอ่านหนังสือ แต่ความตั้งใจก็คือ อยากจะเรียนรู้เธอ อยากรู้ว่าพรหมลิขิต หรือว่าความฟลุ้ค ให้สองเรามาเจอ คำถามที่ฉันและเธอ เอาอย่างไร ข้อ ก เธอจะลองคิด ดูใจต่อ ข้อ ข คือเราจะตกลงคบกัน ข้อ ค ในใจเธอไม่เคยมีฉัน หรือว่าเธอนั้นมีใครจึงกลายเป็นฉันเอง ที่เป็นก้างขวางคอ อย่ากลัวว่าเธอกาผิด ในคำถาม จะกาข้อใดก็ตาม มันคือสิทธิของเธอ ทุกข้อที่กาคือถูก มันคือชีวิต และหัวใจของเธอ กาแล้วชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไป ที่เป็นก้างขวางคอ ที่เป็น ก.ข.ค.