ใจแผ่นดิน

 TaitosmitH สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน TaitosmitH ไททศมิตร
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมีเรียบเรียง: TaitosmitH (ไททศมิตร)โปรดิวเซอร์: อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมีติดต่องานแสดง: 0911041614

F | Dm |A# C | F |

   จากFบ้านป่านามแก่งC/Eกระจาน   ถิ่นฐาDmนที่เคยอาศัย A#  เปลี่ยนแปรไปCเป็นอุทยาF

   อยู่Fกับป่ามาจนC/Eบัดนี้ ร้อยปีDmที่ตั้งถิ่นฐาน A#  ถูกรุกราCน เผาบ้าน เผาเมืFอง

   ออกFจากบ้านป่ามาตาC/Eมสัญญา   มาหDmาที่ดินทำกิน A#  ดินเป็นหิCน หมดสิ้นปัญญF

   ออกFจากป่ามายี่C/Eสิบปี วันนี้Dmหวนคืนดีกว่า   สู่ผืนป่A#า..แก่งกระจาCน บ้านใจแผ่นดิF

 Dm  ถูกกล่าวหCาว่าเป็น..ต่างด้าA#ว ไร้สิ้นแผ่นดิน Dm  ถูกพาดพิCง ถูกตีราคA#า ไร้ความเป็นไทย Dm  ความเป็นคนเท่าCกัน ไม่ว่A#าชาติพันธุ์พันธุ์ไหน   กล่องดวงใGmจ..เคยฝากเอาไว้C..ข้างในผืนป่F

F | Fsus2 |F | Fsus2 |

อยากกลับไปใช้A#ชีวิตที่ใจCแผนดิFทวงคืนถิ่นฐาA#น ทวงบ้านที่เคCยอาศัFอยากกลับไปใช้A#ชีวิตเหมือนก่Cอนตอนนี้FยังทำC/Eไม่ได้DmสัญญGmาว่าวันนึงจะกลับไC

อยากอธิฐาA#น บนบาน เจ้าป่Cา เจ้าเขFช่วยดลบันดาA#ลให้เขานั้นมCาสนใFได้โปรดคืนบ้A#านให้ฉันเสียเถิCเปิดใจFทบทวC/EนดูใหDmม่เกิGmดที่ใด ต้องตายที่นั้C

A# C | F |A# C | F |
A# C | F Dm |Gm | C |

A# C | F |A# C | Dm |
A# C | F Dm |Gm | C |

* |

D |

เอ โดะ กี อุ๊C เลอะ เกอDะ จึ๊ ขุGเอะ โดะ นี่ กี่C ฮิ เลอะอุ๊D เลอะ กริEmเอะ โดะ นี่ กี่C เคะ เกDะ นิวีG มา เต่อ นี่ บว่EmมึAm ตะ นี หยอ เกอ กีD

เอะ โดะ ทึ ก่Cะ พะ ทีD ก่ะ จ๊Gต่า ชู ญงี เฮCะ ตู้ กี่ ปูD เวะ ด๊Emฮิ กี่ ต้า กCรี้ ต้า กรู ต้Dา อู้ ล่Gอ ก่อ เตอะ กี้Emเจ๊Amาะ อุ๊ แพ นิ เจ๊าะ ซิ เพ นิD

** | *** |คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน TaitosmitH ไททศมิตร

เนื้อเพลง ใจแผ่นดิน TaitosmitH ไททศมิตร จากบ้านป่านามแก่งกระจาน ถิ่นฐานที่เคยอาศัย เปลี่ยนแปรไปเป็นอุทยาน อยู่กับป่ามาจนบัดนี้ ร้อยปีที่ตั้งถิ่นฐาน ถูกรุกราน เผาบ้าน เผาเมือง ออกจากบ้านป่ามาตามสัญญา มาหาที่ดินทำกิน ดินเป็นหิน หมดสิ้นปัญญา ออกจากป่ามายี่สิบปี วันนี้หวนคืนดีกว่า สู่ผืนป่า แก่งกระจาน บ้านใจแผ่นดิน ถูกกล่าวหาว่าเป็น ต่างด้าว ไร้สิ้นแผ่นดิน ถูกพาดพิง ถูกตีราคา ไร้ความเป็นไทย ความเป็นคนเท่ากัน ไม่ว่าชาติพันธุ์พันธุ์ไหน กล่องดวงใจ เคยฝากเอาไว้ ข้างในผืนป่า อยากกลับไปใช้ชีวิตที่ใจแผนดิน ทวงคืนถิ่นฐาน ทวงบ้านที่เคยอาศัย อยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนก่อน ตอนนี้ยังทำไม่ได้ สัญญาว่าวันนึงจะกลับไป อยากอธิฐาน บนบาน เจ้าป่า เจ้าเขา ช่วยดลบันดาลให้เขานั้นมาสนใจ ได้โปรดคืนบ้านให้ฉันเสียเถิด เปิดใจทบทวนดูใหม่ เกิดที่ใด ต้องตายที่นั้น เอ โดะ กี อุ๊ เลอะ เกอะ จึ๊ ขุ เอะ โดะ นี่ กี่ ฮิ เลอะอุ๊ เลอะ กริ เอะ โดะ นี่ กี่ เคะ เกะ นิวี มา เต่อ นี่ บว่า มึ ตะ นี หยอ เกอ กี เอะ โดะ ทึ ก่ะ พะ ที ก่ะ จ๊ะ ต่า ชู ญงี เฮะ ตู้ กี่ ปู เวะ ด๊ะ ฮิ กี่ ต้า กรี้ ต้า กรู ต้า อู้ ล่อ ก่อ เตอะ กี้ เจ๊าะ อุ๊ แพ นิ เจ๊าะ ซิ เพ นิ