เป็นไปบ่ได้

 ก้อง ห้วยไร่ เก่ง กาฬสินธุ์ เบนซ์ เมืองเลย วี นฤบดินทร์ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เป็นไปบ่ได้ 4ผู้บ่าวห่าวด๊งด๊ง (ก้อง ห้วยไร่, เบนซ์ เมืองเลย, เก่ง กาฬสินธุ์, วี นฤบดินทร์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: สัญญาลักษณ์ ดอนศรีเรียบเรียง: สมศักดิ์ พิลารัตน์

C Am C | Dm |

Dm Am | Dm |A# C | F A |

A# C | Am Dm |Gm C | Dm |

อยากบอกว่าข้อยมักเจ้Dmา ย่านเงCาหัวใจไม่Fมีย้อนฮู้โตเจ้าของดีGm..ว่าเป็Cนไปได้สำใด๋Dmให้กรุงเทCพรถราไม่ติDmให้หมอชิCตย้ายไปเชียงใหFม่ให้ทะเลDmท่วมเมืองหนองคาGmย..ยังสิเป็นไปได้C..กว่าเฮาฮัDm C Am C | Dmกกัน..

ชะตาหัวใจใกล้ขDmาด ย้อนเธCอนั้นมีคู่แล้FเกิดมDmาบ่เคยกินแห้Gmว คงต้อCงได้กินสักวัDmต้องหลอยฮัCกเธอแบบหลบ Dmบ่สู้รCบแย่งใครทั้งนั้FอยากบอกเธDmอตรง ๆ คือกัGmแต่ย่านเธCอตอบว่าจั่งซี่Dm...

 Dm  อิมพอสสิเบิ้ล บ่มีทาง โนเวย์ดรีมออนเดอะเดย์ อย่ามาฝันกลางวันเวย์ฮูเวย์อิท ทางไผกะทางมัGmเธอกะอยู่ส่วนเธอ ฉันกะอยู่ส่วนฉัCเรื่องสิเป็นแฟนกัCน..มันเป็นไปบ่Dm Cได้มันเป็นไปบ่Dm C Am C | Dmได้..

หัวใจอ้ายใกล้ถึงฆาDmต ได้ปาCดนํ้าตาใส่โอ่Fวันที่บอกฮักเธอคGmง..เป็นวัCนที่ต้องเสียใDmให้บ้านเฮCามีหิมะตDmให้นกเอี้ยCงเลิกนั่งเลี้ยงควFายให้หมีแพนด้Dmาออกลูกเป็นไGmข่ยังสิเป็นไปได้C..กว่าฮักของเDmฮา

A# C | F Dm |A# C | F A |
A# F | Dm F |Gm C | Dm |

* | ** |

ให้บ้านเฮCามีหิมะตDmให้นกเอี้ยCงเลิกนั่งเลี้ยงควFายให้หมีแพนด้Dmาออกลูกเป็นไGmข่ยังสิเป็นไปได้C..กว่าฮักของเDmฮา

A# C | Am Dm |Gm C | Dm |คอร์ดเพลง เป็นไปบ่ได้ 4ผู้บ่าวห่าวด๊งด๊ง (ก้อง ห้วยไร่, เบนซ์ เมืองเลย, เก่ง กาฬสินธุ์, วี นฤบดินทร์)

เนื้อเพลง เป็นไปบ่ได้ 4ผู้บ่าวห่าวด๊งด๊ง (ก้อง ห้วยไร่, เบนซ์ เมืองเลย, เก่ง กาฬสินธุ์, วี นฤบดินทร์) อยากบอกว่าข้อยมักเจ้า ย่านเงาหัวใจไม่มี ย้อนฮู้โตเจ้าของดี ว่าเป็นไปได้สำใด๋ ให้กรุงเทพรถราไม่ติด ให้หมอชิตย้ายไปเชียงใหม่ ให้ทะเลท่วมเมืองหนองคาย ยังสิเป็นไปได้ กว่าเฮาฮักกัน ชะตาหัวใจใกล้ขาด ย้อนเธอนั้นมีคู่แล้ว เกิดมาบ่เคยกินแห้ว คงต้องได้กินสักวัน ต้องหลอยฮักเธอแบบหลบๆบ่สู้รบแย่งใครทั้งนั้น อยากบอกเธอตรงๆคือกัน แต่ย่านเธอตอบว่าจั่งซี่ อิมพอสสิเบิ้ล บ่มีทาง โนเวย์ ดรีมออนเดอะเดย์ อย่ามาฝันกลางวัน เวย์ฮูเวย์อิท ทางไผกะทางมัน เธอกะอยู่ส่วนเธอ ฉันกะอยู่ส่วนฉัน เรื่องสิเป็นแฟนกัน มันเป็นไปบ่ได้ มันเป็นไปบ่ได้ หัวใจอ้ายใกล้ถึงฆาต ได้ปาดนํ้าตาใส่โอ่ง วันที่บอกฮักเธอคง เป็นวันที่ต้องเสียใจ ให้บ้านเฮามีหิมะตก ให้นกเอี้ยงเลิกนั่งเลี้ยงควาย ให้หมีแพนด้าออกลูกเป็นไข่ ยังสิเป็นไปได้ กว่าฮักของเฮา ให้บ้านเฮามีหิมะตก ให้นกเอี้ยงเลิกนั่งเลี้ยงควาย ให้หมีแพนด้าออกลูกเป็นไข่ ยังสิเป็นไปได้ กว่าฮักของเฮา